Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/184/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikien Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 536 504 zł, w tym: dochodów bieżacych - 35 248 004 zł, dochodów majątkowych - 1 288 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 468 782 zł, w tym: wydatków bieżących 33 808 582 zł, wydatków majątkowych 5 660 200 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2013 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/184/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/184/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/184/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

6060

Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego

100 000

100 000

100 000

Miasto Siemiatycze

2

600

60016

6050

Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"

10 000

10 000

10 000

Miasto Siemiatycze

3

600

60016

6060

Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej

100 000

7 000

7 000


Miasto Siemiatycze

4

600

60016

6050

Przebudowa ul.Żeromskiego i Jabłonowskiej

3 138 000

3 138 000

197 000

2 000 000

941 000

Miasto Siemiatycze

5

630

63095

6050

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.

8 000 000

427 000

427 000

Miasto Siemiatycze

6

720

72095

6050

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013

2 766 116

2 800

2 800

Miasto Siemiatycze

7

720

72095

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

32 400

32 400

4 900

27 500

Miasto Siemiatycze

8

720

72095

6050

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

40 000

40 000

40 000

Miasto Siemiatycze

9

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

10

801

80104

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5

375 000

375 000

375 000

Przedszkole Nr 5

11

801

80104

6060

Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3

7 000

7 000

7 000

Przedszkole Nr 3

12

900

90015

6050

Budowa przyłacza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"

7 000

7 000

7 000

Miasto Siemiatycze

13

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej

200 000

200 000

200 000

Miasto Siemiatycze

14

921

92109

6050

Remont elewacji zewnętrznej SOK

83 000

83 000

83 000

Siemiatycki Ośrodek Kultury

15

926

92601

6050

Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

16

600

60016

6050

Przebudowa drogi w ul. Słowiczej

267 000

267 000

267 000

Miasto Siemiatycze

17

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u

90 000

90 000

90 000

Miasto Siemiatycze

18

926

92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

673 000

673 000

673 000

Miasto Siemiatycze

19

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.

61 000

61 000

61 000

Miasto Siemiatycze

20

853

85305

6050

Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"

80 000

80 000

80 000

Żłobek

Ogółem:

16 089 516

5 660 200

2 691 700

2 000 000

941 000

27 500

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/184/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 maja 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

1.


Przedszkole Nr 1

Ogółem-301 000
§ 0830 - 300 000
§ 0920 - 1 000

Ogółem - 301 000
§ 4210 - 55 000
§ 4220 - 140 000
§ 4230 - 1 000
§ 4260 - 67 000
§ 4270 - 15 000
§ 4280 - 1 500
§ 4300 - 15 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 1 500
§ 4430 - 3 000
§ 4700 - 1 000

2.Przedszkole Nr 3

Ogółem - 321 200

§ 0830 - 320 000
§ 0920 - 200
§ 0970 - 1 000

Ogółem - 321 200
§ 4210 - 25 000
§ 4220 - 160 000
§ 4230 - 100
§ 4240 - 1 500
§ 4260 - 100 000
§ 4270 - 8 000
§ 4280 - 500
§ 4300 - 20 000
§ 4350 - 600
§ 4370 - 1 000
§ 4410 - 1 000
§ 4430 - 2 000
§ 4700 - 1 000
§ 3020 - 500

3.Przedszkole Nr 5

Ogółem - 306 500

§ 0830 - 305 000
§ 0920 - 500
§ 0960 - 1 000

Ogółem - 306 500
§ 4210 - 70 000
§ 4220 - 120 000
§ 4230 - 300
§ 4240 - 3 000
§ 4260 - 90 000
§ 4270 - 5 000
§ 4280 - 1 000
§ 4300 - 10 000
§ 4350 - 1 000
§ 4370 - 2 000
§ 4390 - 200
§ 4410 - 1 000
§ 4700 - 2 000
§ 3020 - 1 000

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 203 500
§ 0830 - 190 000
§ 0920 - 1 500
§ 0970 - 12 000

Ogółem - 203 500
§ 4210 - 10 000
§ 4220 - 170 000
§ 4260 - 8 500
§ 4270 - 13 000
§ 4300 - 2 000

5.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Siemiatyczach

Ogółem - 210 000
§ 0690 - 500
§ 0750 - 18 000
§ 0830 - 187 000
§ 0920 - 300
§ 0960 - 2 000
§ 0970 - 2 200

Ogółem - 210 000
§ 4170 - 1 800
§ 4110 - 300
§ 4120 - 100
§ 4120 - 100
§ 4210 - 45 700
§ 4220 - 120 000
§ 4240 - 1 000
§ 4260 - 15 000
§ 4270 - 11 000
§ 4300 - 14 400
§ 4360 - 600

6.

Gimnazjum Publiczne Nr 1
w Siemiatyczach

Ogółem - 200 000
§ 0750 - 23 000
§ 0830 - 156 000
§ 0920 - 500
§ 0970 - 20 500

Ogółem - 200 000
§ 4210 - 35 000
§ 4220 - 106 000
§ 4260 - 35 500
§ 4270 - 1 000
§ 4300 - 14 500
§ 4350 - 1000
§ 4530 - 7 000

7.

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Siemiatyczach

Ogółem - 100
§ 0970 - 100

Ogółem - 100
§ 4300 - 100

OGÓŁEM

1.542.300

1.542.300

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/184/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 maja 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 12 000 zł, w tym:

1) dział 750 rozdział 75020 o kwotę 12 000 dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Biblioteki.

2. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 12 000 zł, w tym:

1) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Biblioteki.

2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 282 700 zł, w tym:

1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 35 200 wynagrodzenia i pochodne w wydatkach Urzędu Miasta , w związku z przejęciem przez MOPS zadań prowadzenia wypłaty dodatków mieszkaniowych.

2) dział 600 rozdział 60016 o łączną kwotę 180 000 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych "Budowa chodników - os. Podleśne i Nad zalewem" - 90 000 zł, "Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej do SOK" - 77 000 oraz Budowa przyłacza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze" - 13 000 zł;

3) dział 921 rozdział 92109 o kwote 67 000 zł w zadaniu inwestycyjnym "Remont elewacji zewnętrznej SOK";

4) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 500 przeniesienie środków.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 282 700 zł, w tym:

1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 247 000 na zadanie inwestycyjne "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich".

2) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 35 200 wynagrodzenia i pochodne w MOPS, w związku z przjeciem zadań wypłaty dodatków mieszkaniowych;

3) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 500 przeniesienie środków.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe