Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 191/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych-tabela, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.269,20 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 -zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27.269,20 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 1.105,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 15.890.556,20,-zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 9.102.898,20-zł.;

b) majątkowe w wysokości 6.787.658,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 16.992.306,20 zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 8.229.972,20 zł.;

b) majątkowe w wysokości 8.762.334,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi Załącznik Nr 3

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiana planu dochodów na 2013 rok


zadania zlecone


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 850,00

18 617,20

25 467,20

01095

Pozostała działalność

6 850,00

18 617,20

25 467,20

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

18 617,20

18 617,20

Zlecone

0,00

18 617,20

18 617,20

852

Pomoc społeczna

1 172 487,00

8 652,00

1 181 139,00

85295

Pozostała działalność

57 287,00

8 652,00

65 939,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 652,00

8 652,00

Zlecone

0,00

8 652,00

8 652,00

Razem:

15 863 287,00

27 269,20

15 890 556,20


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków na 2013 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 000,00

0,00

76 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

1 105,00

1 305,00

4430

Różne opłaty i składki

11 000,00

- 1 105,00

9 895,00

Razem:

16 002 678,00

0,00

16 002 678,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

18 617,20

18 617,20

01095

Pozostała działalność

0,00

18 617,20

18 617,20

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

365,04

365,04

4430

Różne opłaty i składki

0,00

18 252,16

18 252,16

852

Pomoc społeczna

927 000,00

8 652,00

935 652,00

85295

Pozostała działalność

0,00

8 652,00

8 652,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

8 400,00

8 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

252,00

252,00

Razem:

962 359,00

27 269,20

989 628,20


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach

1) zwiększyć dotację na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego o kwotę 18.617,20 zł.;

2) zwiększyć dotacje na zadanie zlecone - pomoc społeczna o kwotę 8.652,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększyć wydatki na rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego o kwotę 18.617,20 zł.;

2) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną o kwotę 8.652,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami 4280 i 4430 w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 1.105,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe