reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/186/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/182/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/182/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełniania kryteriów, o których mowa w § 5.

3. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Starosta.

5. Ustala się łączną kwotę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szkołach w wysokości:

1) 3% zaplanowanego na rok budżetowy funduszu wynagrodzeń zasadniczych ogółu zatrudnionych nauczycieli, oraz

2) 25% zaplanowanego na rok budżetowy funduszu wynagrodzeń zasadniczych dyrektora.

6. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi (dyrektorowi) w formie pisemnej. Kopię decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą przekazuje się do księgowości szkoły.";

2) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Do członków rodziny, o której mowa w ust. 3, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka;

2) rodziców nauczyciela;

3) dzieci nauczyciela i jego małżonka do ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

4) niepracujące dzieci nauczyciela i jego małżonka, będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne;

6) osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama