reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567, z 2013 poz. 153) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa o:

a) gminie - rozumie się przez to Gminę Bakałarzewo;

b) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

c) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Bakałarzewo

d) lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny lub użytkowy

e) nieruchomości - należy przez to rozumieć grunty zabudowane lub niezabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Bakałarzewo

§ 2. 1. Uchwała reguluje zasady nabywania przez gminę nieruchomości oraz zasady zbywania, obciążania, użytkowania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Uchwała nie narusza zasad dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 i 2 określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich użytkowanie, wydzierżawianie i najem winno się odbywać z zachowaniem szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem gminy oraz z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości na rzecz gminy Bakałarzewo

§ 3. .1. Upoważnia się Wójta do nabycia nieruchomości gruntowych w następujących przypadkach gdy:

1) nieruchomości są potrzebne do realizacji i prowadzenia zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2) nabycie nieruchomości następuje w wyniku transakcji pomiędzy Gminą Bakałarzewo a Skarbem Państwa lub inną jednostką samorządu terytorialnego na zasadach określonych w dziale II rozdział 1 ustawy;

3) nabycie nieruchomości następuje na zasadach zamiany w celu poprawy warunków gospodarowania zamienianych nieruchomości. Nabycie nieruchomości dla realizacji celów publicznych może nastąpić w drodze zamiany za grunt stanowiący własność komunalną;

4) nabycie nieruchomości jest uzasadnione uporządkowaniem stanu faktycznego;

5) nabycie nieruchomości następuje w wyniku scalenia i ponownego podziału nieruchomości.

2. Wójt nabywając nieruchomości gruntowe zobowiązany jest do dokonania oceny ich przydatności na potrzeby określone w ust.1 pkt.1 oraz nabycia z zachowaniem zasad gospodarności w oparciu o środki przewidziane w budżecie na cały rok.

Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości gminy Bakałarzewo oraz ich wydzierżawiania, najmu i użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta do zbycia nieruchomości gruntowych w następujących przypadkach:

1) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu;

2) zamiany nieruchomości z zachowaniem zasad określonych w § 2 ust.1 pkt.3 niniejszej uchwały;

3) gdy nieruchomość nie może stanowić odrębnej działki budowlanej a służy do poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej;

4) zbycie nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy następuje z zachowaniem szczególnych przepisów ustawy z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy Bakałarzewo właściwej do spraw gospodarowania mieniem: Budżetowo - Gospodarcza.

§ 5. 1. Zgody Rady Gminy Bakałarzewo wymaga zbycie nieruchomości związane z wyposażeniem nowo tworzonej osoby prawnej gminy Bakałarzewo, polegające na przeniesieniu na rzecz tej osoby własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2. Zgody Rady Gminy Bakałarzewo nie wymaga zbycie nieruchomości związane z wniesieniem nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek.

§ 6. Upoważnić Wójta do wydzierżawiania w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony oraz zawierania, po umowie dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość w przypadku gdy przedmiotem umowy jest grunt: a/ przeznaczony i wykorzystywany na cele rolne i upraw warzywniczych b/ wykorzystywanych na cele garażowe c/ przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym dzierżawcy, z wyłączeniem przypadku, gdy dzierżawą jest zainteresowanych więcej osób.

Rozdział 4.
Zasady obciążania nieruchomości Gminy Bakałarzewo

§ 7. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak: użytkowanie, służebności gruntowe i hipoteka.

§ 8. 1. Obciążenie nieruchomości służebnością może nastąpić bez zgody Rady Gminy Bakałarzewo, jeżeli:

1) ustanowienie służebności następuje dla potrzeb doprowadzenia lub odprowadzenia wody, ścieków, energii elektrycznej lub dla potrzeb budowy i utrzymania innych urządzeń przesyłowych,

2) jest podyktowane potrzebą wykorzystania nieruchomości na realizację parkingów podziemnych, urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

3) jest to niezbędne w celu zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej.

2. Obciążanie nieruchomości służebnością następuje odpłatnie.

§ 9. 1. Nieruchomości wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania przez gminne instytucje kultury, a także instytucje, które gmina tworzy lub łączy oddawane są na cele statutowe tym instytucjom w użytkowanie.

2. Za zgodą Rady Gminy Bakałarzewo nieruchomości mogą być oddawane w nieodpłatne użytkowanie osobom prawnym innym niż wymienione ust. 1 na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

§ 10. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym gminy może nastąpić za zgodą Rady Gminy Bakałarzewo, jeżeli zajdzie potrzeba zabezpieczenia kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych lub modernizacyjnych określonych w uchwale budżetowej gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Bakałarzewo Nr XXX/166/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r., nr 13, poz. 258) oraz uchwała Rady Gminy Bakałarzewo Nr XXVII/174/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama