reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567, z 2013 poz. 153) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Gminy Bakałarzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/153/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo (Dz. U. Woj. Podlas. z 2013 r. poz.2225) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, różną dla selektywnego i nieselektywnegosposobu zbierania odpadów,jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla selektywnegosposobu zbierania odpadów:

a) do 6 osób - o pojemności 110 lub 120 l,

b) od 7 osób - o pojemności 240 l,

c) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-b proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi
20 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2) dla nieselektywnegosposobu zbierania odpadów:

a) do 4 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

b) od 5 osób - o pojemności 240 l,

c) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-b proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi
25 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.".

2. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, różną dla selektywnego i nieselektywnegosposobu zbierania odpadów,jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla selektywnegosposobu zbierania odpadów:

a) do 7 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

b) 8 osób - o pojemności 120 l,

c) od 9 do 17 osób - o pojemności 240 l,

d) od 18 do 34 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

e) od 35 do 51 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

f) od 52 do 68 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,

g) od 69 do 78 osób - o pojemności 1100 l,

h) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-g proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi
14 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2) dla nieselektywnegosposobu zbierania odpadów:

a) do 5 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

b) 6 osób - o pojemności 120 l,

c) od 7 do 12 osób - o pojemności 240 l,

d) od 13 do 25 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

e) od 26 do 37 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

f) od 38 do 50 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,

g) od 51 do 57 osób - o pojemności 1100 l

h) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-g proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi
19 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.".

3. § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) od 241 l do 1100 l - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) od 1101 l do 2500 l - jeden pojemnik o pojemności 2500 l,

7) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-6 lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.".

4. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/181/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 29 maja 2013 r.

Tabela 1.Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

L.p.

Sposób zbierania odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
w ciągu
1 miesiąca
[litry/1 miesiąc]

1.

selektywny

na zamieszkującego

20 l/1 miesiąc

2.

nieselektywny

na zamieszkującego

25 l/1 miesiąc

Przyjęta gęstość odpadów 229 kg/m3

Tabela 2.Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu
1 miesiąca
[litry/ 1 miesiąc]

Selektywne zbieranie odpadów

Nieselektywne zbieranie odpadów

1.

nieruchomość zamieszkała

liczba osób zamieszkujących

20

25

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/ uczniów/ dzieci

2

2

liczba osób pracujących

8

10

3.

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

12

14

liczba osób pracujących

8

10

4.

lokale handlowe - do 50m2powierzchni handlowej

1m2powierzchni handlowej

2

2

liczba osób pracujących

8

10

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2powierzchni handlowej

1m2powierzchni handlowej

2

2

liczba osób pracujących

8

10

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

12

14

liczba osób pracujących

8

10

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

liczba punktów handlowych

30

40

liczba osób pracujących

8

10

8.

ogródki działkowe

liczba działek

6

8

9.

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe, w tym m.in.: teatr, opera, filharmonia

liczba miejsc na widowni

2

2

liczba osób pracujących

8

10

10.

cmentarz

liczba miejsc grzebalnych

1

1

12.

domki letniskowe, kempingi

1 m2

1,5

2

13.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urzędy

liczba osób pracujących

8

10

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracujących

8

10

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

liczba osób pracujących

8

10

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki

liczba osób pracujących

8

10

-

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp..

liczba osób pracujących

8

10

Przyjęta gęstość odpadów 229 kg/m3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama