reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Szypliszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach

zawarte pomiędzy

Gminą Szypliszki reprezentowaną przez:

Pana Mariusza Grygieńcia - Wójta Gminy Szypliszki

a

Miastem Suwałki reprezentowanym przez:

Pana Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwałą Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szypliszki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Szypliszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach, strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Szypliszki powierza a Miasto Suwałki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach dla osób z upośledzeniem umysłowym - Domu Dziennego Pobytu Stowarzyszenia "Aktywni tak samo" będących mieszkańcami Gminy Szypliszki, zwane w dalszej treści Porozumienia "zadaniem".

2 . Miasto Suwałki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust.1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa wyżej, osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Gminy Szypliszki.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach składa osoba zainteresowana tj. z upośledzeniem umysłowym, będąca mieszkańcem Gminy Szypliszki lub opiekun prawny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

3. Decyzje kierujące osoby z upośledzeniem umysłowym będące mieszkańcami Gminy Szypliszki do Środowiskowego Domu Samopomocy, o którym mowa wyżej oraz decyzje ustalające wysokość odpłatności wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 3. 1. Gmina Szypliszki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami Gminy Szypliszki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach.

2. Koszty pobytu skierowanych mieszkańców Gminy Szypliszki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182).

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Szypliszki do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Suwałkach realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Wójt Gminy Szypliszki


Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama