Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/150/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi Ziółkowo - Korytki do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Suwalskiego, Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę Ziółkowo - Korytki o dł. 2600mb.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, iż Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Nadanie przedmiotowej kategorii drodze Ziółkowo - Korytki, pozwoli na efektywne planowanie remontów i przebudowę tej drogi. Pozwoli również na skuteczny podział środków finansowych własnych i pozyskanie z zewnątrz na wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz jej utrzymanie.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych dotyczy drogi Ziółkowo - Korytki o długości 2600mb.

Propozycja Wójta Gminy Raczki w sprawie zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Suwalskiego Uchwałą Nr XCVI/238/13 w dniu 14 maja 2013 r.

W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe