Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/186/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poź.zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013r, poz. 182), Rada Gminy Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc:

1. Uchwała Nr XIII/77/04 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 16 lipca 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach (Dz.U. Woj.Podl. Nr. 113, poz. 1638 z 2004 roku).

2. Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.(Dz.U. Woj.Podl.Nr 107, poz. 971 z 2007 roku).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/186/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 maja 2013 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEMIATYCZACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1. uchwały Nr XIII/54/03 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.),

4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),

5. niniejszego Statutu;

§ 2. 1. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Siemiatycze.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Siemiatycze.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań pomocy społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych gminie zapewnia budżet państwa, środki na realizację i obsługę zdań własnych gminy zapewnia budżet gminy.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w: Siemiatycze, ul 11-go Listopada 49.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności Ośrodka.

§ 3. 1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowęniezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinomwe wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności dofunkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn.zm),

3) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn.zm.)

5) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1585 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.),

8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późn.zm.),

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ),
10) a także inne ustawy, zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub zlecone.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka.

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy

3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

5. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 5. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Siemiatycze.

1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy.

2. Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek otrzymuje dotację ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

3. Na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

4. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe