Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/226/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) w związku z wykonaniem uchwały Nr XIX/132/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/225/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 maja 2013 r.

§ 2. 1 Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 lipca 2006 r., zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje tereny położone w obrębie gruntów miejscowości Radziłów o łącznej powierzchni ok. 5,30 ha, w tym określone na rysunkach zmiany planu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

- rysunek nr 1.1 - 0,74 ha,

- rysunek nr 1.2 - 0,35 ha,

- rysunek nr 1.3 - 0,34 ha,

- rysunek nr 1.4 - 1,53 ha,

- rysunek nr 2.1 - 0,90 ha,

- rysunek nr 2.2 - 1,44 ha.

3. Granice terenów objętych zmianą planu określone są na rysunkach zmiany planu nr 1.1, nr 1.2, nr.1.3, nr 1.4, nr 2.1 i nr 2.2 , stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 do uchwały zawierający rysunki zmiany planu sporządzone na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 2000 o następujących numerach i tytułach:

a) nr 1.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej",

b) nr 1.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej",

c) nr 1.3 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy zagrodowej",

d) nr 1.4 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy produkcyjnej z zakresu wytwarzania energii elektrycznej - "Elektrownia słoneczna" ",

e) nr 2.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej,

f) nr 2.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej";

2) załącznik Nr 2 do uchwały - roztrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) zmiana planu nie wpływa na roztrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania określone w Załaczniku Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 lipca 2006 r.

§ 4. 1 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 222 Poz. 2165), wprowadza się następujące zmiany w części tekstowej:

1) w Rozdziale I Przepisy Ogólne:

a) w § 1 ust. 3, zmienia się treść punktu 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu nr 1 zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wieś Radziłów" - "Obszar zabudowy miejscowości Radziłów" - sporządzony w skali 1 : 2000 oraz rysunki sporządzone w skali 1 : 2000 o następujących numerach i tytułach:

a) nr 1.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej",

b) nr 1.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej",

c) nr 1.3 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy zagrodowej",

d) nr 1.4 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy produkcyjnej z zakresu wytwarzania energii elektrycznej - "Elektrownia słoneczna";

b) w § 1 ust. 3, zmienia się treść punktu 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

załącznik nr 2 do uchwały - rysunek planu nr 2 zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wieś Radziłów" - "Gminne wysypisko odpadów stałych" - sporządzony w skali 1: 2000 oraz rysunki sporządzone w skali 1 : 2000 o następujących numerach i tytułach:

a) nr 2.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej",

b) nr 2.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;";

c) w § 3 zmienia się treść punktu 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

nr 1.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej", nr 1.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usługowej", nr 1.3 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy zagrodowej", nr 1.4 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy produkcyjnej z zakresu wytwarzania energii elektrycznej - "Elektrownia słoneczna", nr 2 -"Gminne wysypisko odpadów stałych" - nr 2.1 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego niejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy usłogowo-produkcyjnej" i nr 2.2 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", sporzadzonych w skali 1 : 2000:

a) granica opracowania,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania ściśle określone,

c) oznaczenia określające przeznaczenie terenów (funkcje terenów),

d) pozostałe oznaczenia graficzne posiadają charakter informacyjny;";

d) w § 7 zmienia się treść ustępu 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Na terenie objętym planem występują obszary objęte prawną ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym:

- Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB 200006 (Dyrektywa Ptasia),

- Obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH 200008 (Dyrektywa Siedliskowa) - obszar zgłoszony do Komisji Europejskiej, w których obowiązują zasady gospodarowania określone przepisach prawa ochrony środowiska i przepisach o ochronie przyrody dotyczących obszarów Natura 2000.";

2) w Rozdziale II USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W SKALI 1 : 2000 "OBSZAR ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI RADZIŁÓW", Podrozdział II-1 Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem:

a) w § 5 ust. 1, dodaje się punkty 22 o następującym brzmieniu:

P-EE - zabudowa produkcyjna z zakresu wytwarzania energii elektrycznej;".

b) w § 13 ust. 2, pkt 4 dodaje się literę c, o następującym brzmieniu:

do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do bezodpływowych zbiorników na ścieki lub do indywidualnych oczyszczlni ścieków,";

c) w § 13 ust. 2, pkt 7 dodaje się literę i, o następującym brzmieniu:

dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych źródeł energii, w tym żródeł odnawialnych z wyłączeniem energii wiatrowej,";

d) w § 13 ust. 2, pkt 8 dodaje się literę d, o następującym brzmieniu:

w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej obsługę odbiorców przewiduje się poprzez istniejące i projektowane stacje bazowe, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych".

3) w Rozdziale II USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W SKALI 1 : 2000 "OBSZAR ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI RADZIŁÓW", Podrozdział II-2 Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów wyróżnionych w planie, Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) w § 17 po symbolu 73 RM dodaje się symbol 73.1 RM;

b) po § 44 dodaje się paragrafy § 44a, 44b i 44c o następującym brzmieniu:

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 64.1 U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu z hotelarstwa i gastronomii,

b) uzupełniające - zieleń urządzona, urządzenia infrastruktuty technicznej i komunikacji;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej, jako towarzyszącej zabudowie usługowej,

b) w zagospodarowaniu terenu w dostosowaniu do pełnionej funkcji uwzględnić oświetlenie terenu, zieleń urządzoną z elementami małej architektury, miejsca postojowe i parkingi dla użytkowników usług,

c) obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiazują ustalenia określone w § 7;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie określa się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiazują ustalenia określone w § 9;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej symbolem 025 KD, drogi dojazdowej, publicznej, kategorii gminnej - w odległości 12,0 m,

- od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej symbolem 027 KD, drogi dojazdowej, publicznej, kategorii gminnej - w odległości 6,0 m,

b) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki,

c) zagospodarować min. 30% powierzchni działki w formie biologicznie czynnej,

d) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dopuszczalne podpiwniczenie - maksymalna wysokość 12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

e) geometria dachów - dachy o geometrii nawiązującej do istniejących występującychw otoczeniu, z zaleceniem dachów wysokich, dwu lub wielospadowych symetrycznych, przestrzennie kształtowanych, o nachyleniu podstawowych połaci w granicach 30°- 45°,

f) szerokość elewacji frontowej zasadniczego budynku usługowego - w granicach 20 m - 50 m;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - obowiazują ustalenia określone w § 10;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;

9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązują ustalenia określone w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - obowiazują ustalenia określone w § 14."

Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 52.1 U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu obsługi biurowej, handlu i spedycji,

b) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa, urządzenia infrastruktury techniczneji komunikacji;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej uchwały,

b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej, jako towarzyszącej zabudowie usługowej:

- realizacja zabudowy mieszkaniowej w formie wydzielonej części budynku lubw formie części dobudowanej do budynku usługowego z ograniczeniem powierzchni do 50 % powierzchni całkowitej budynku;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia określone w § 7;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują ustalenia określone w § 9;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi dojazdowej ogólnodostępnej oznaczonej symbolem 041 KDW - w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

b) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić min. 20% powierzchni w formie biologicznie czynnej,

d) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dopuszczalne podpiwniczenie - maksymalna wysokość 12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

e) geometria dachów - dachy o geometrii nawiązującej do istniejących występujących w otoczeniu, z zaleceniem dachów wysokich, dwu lub wielospadowych symetrycznych, przestrzennie kształtowanych, o nachyleniu podstawowych połaci połaci w granicach 30o - 45o,

f) szerokość elewacji frontowej budynków - nie określa się;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - obowiązują ustaleniaokreślone w § 10;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;

8) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązują ustalenia określone w § 13;

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - obowiązują ustaleniaokreślone w § 14."

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem P-EE, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa produkcyjna z zakresu wytwarzania energii elektrycznej,

b) uzupełniające - zieleń urządzona, urządzenia infrastruktuty technicznej i komunikacji;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - obowiazują ustalenia określonew § 6;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia określone w § 7;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie określa się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 045 KDW(R) -w odległości 6,0 m,

b) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki,

c) zagospodarować min. 20% powierzchni działki w formie biologicznie czynnej,

d) wysokość obiektów i urzadzeń do 4 m nad poziom terenu, z dopuszczeniem większej wysokości dla pojedynczych urządzeń i obiektów technologicznych, lecz nie więcej niż 50 m ponad poziomem terenu,

e) geometria dachów - nie określa się;

f) szerokość elewacji frontowej budynków - nie określa się;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - obowiązują ustalenia określone w § 10;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;

9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązują ustalenia określone w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - obowiązują ustalenia określone w § 14."

4) po Rozdziale IV USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W SKALI 1 : 5000 "OBSZARY Z ZAKAZEM ZABUDOWY ORAZ PRZEZNACZONE DO ZALESIEŃ" wprowadza się rozdziały V i VI o następującym brzmieniu:

Rozdział 5.
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W SKALI 1:2 000"TEREN ZABUDOWY USŁUGOWO-PRODUKCYJNEJ"

§ 53. Przedmiotem planu jest teren oznaczony symbolem U-P, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa usługowo-produkcyjna,

b) uzupełniające - urządzenia infrastruktuty technicznej i komunikacji,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - obowiązują ustalenia określonew § 6;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia określone w § 7;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie określa się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują ustalenia określone w § 9;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 05 KZ, drogi publicznej, kategorii powiatowej - w odległości 10,0 m,

b) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki,

c) zagospodarować min. 30% powierzchni działki w formie biologicznie czynnej,

d) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m do poziomu terenu do kalenicy dachu,

e) geometria dachów - dachy dwu lub wielospadowe symetryczne, przestrzennie kształtowane, o nachyleniu podstawowych połaci połaci w granicach 30°- 45°, dopuszcza się dachy płaskie,

f) szerokość elewacji frontowej budynków - nie określa się;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie określa się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;

9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązują ustalenia określone w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - obowiązują ustalenia określone w § 14.

Rozdział 6.
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W SKALI 1:2 000"TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ"

§ 54. 1. Przedmiotem planu są tereny o następującym oznaczeniu i przeznaczeniu:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) R - tereny rolnicze;

2. Wydziela się się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupełniające - usługi dla ludności, urządzenia infrastuktury technicznej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się realizację usług lub w budynkach mieszkalnych lub w niezależnych budynkach gospodarczo-usługowych,

b) dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego na jednej działce budowlanej,

c) budynki mieszkalne usytuować w części działki przyległej do drogi publicznej w sposób równoległy do granicy z działką przyległą,

d) elewacja frontowa budynku prostopadła do granicy z działką przyległą,

e) obowiązują ustalenia określone w § 6;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia określone w § 7;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie określa się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych -obowiązują ustalenia określone w § 9;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - od drogi publicznej kategorii powiatowej oznaczonej na rysynku symbolem 04 KZ w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi,

c) powierzchnia zabudowy terenu do 40 % powierzchni działki,

d) zagospodarować min. 40% powierzchni działki w formie biologicznie czynnej,

e) powierzchnia zabudowy budynków mieszalnych do 200 m2,

f) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dopuszczalne podpiwniczenie - maksymalna wysokość 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

g) poziom posadzki parteru budynków mieszkalnych do 1,20 m ponad poziom terenu,

h) szerokość elewacji frontowych w granicach od 9,0 m do 18,0 m,

i) geometria dachów - dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaciw granicach 30°- 45°i głównej kalenicy równoległej do elewacji frontowej, pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi,

j) zasady kształtowania zabudowy gospodarczej:

- powierzchnia zabudowy do 100 m2,

- wysokość budynków gospodarczych jedna kondygnacja nadziemna - maksymalna wysokość 6 m od poziomu terenu do kalenicy dachu;

- poziom posadzki parteru do 0,60 m ponad poziom terenu,

- geometria dachów - dachy nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej, o nachyleniu połaci w granicach 20°- 40°, pokrycie dachu zharmonizowane z pokryciem budynku mieszkalnego;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie określa się;

8) ustala się następujące zasady podziału terenu na działki budowlane zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których optymalne zastosowanie określone zostało na rysunku planu:

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,

b) minimalna szerokości frontu działki - 20,00 m,

c) bezpośrednia przyległość działek do drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KZ,

d) zachowanie równoległości granic nowych działek do granicy działki istniejącej,

e) dopuszcza się dokonanie podziału w inny sposób niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania w/w zasad;

9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązują ustalenia określone w § 13;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - obowiązują ustalenia określone w § 14.

3. Wydziela się się teren oznaczony na rysunku planu symbolem R, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren rolniczy, w stanie istniejącym grunty orne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obowiazuje zakaz budowy obiektów kubaturowych;

b) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się ich przebudowę;

c) dopuszcza się się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń wodnych,

d) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, dojazdowych do użytków rolnych.

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie określa się;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie określa się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie określa się;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie określa się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;

9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - dostępność komunikacyjna do terenów rolniczych poprzez tereny zabudowy lub istniejace i projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - nie określa się."

5) zmienia się numerację ROZDZIAŁU V PRZEPISY KOŃCOWE na ROZDZIAŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE i kolejność numerów zawartych w nim paragrafów z § 53 na § 55, § 54 na § 56, § 55 na § 57, § 56 na § 58, § 57 na § 58 oraz w § 55 zmienionym na § 57 zmienia się treść punktu 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

niezainwestowanych, dotyczących nowych terenów budowlanych oznaczonych symbo-lami U, U-P i U-M - w wysokości 20 % (dwadzieścia procent);".

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/226/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/226/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROPJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 ust. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) Rada Gminy Radziłów postanawia co następuje:

Do projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 lipca 2006 r.," nie przedstawiono uwag w trybie przepisów art. 17. ust. 11 w/w ustawy

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe