Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/129/2013 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Wąsosz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 i z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2 nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz, uchwalonego Uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 października 2012 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Wąsosz o powierzchni ok. 74,7 ha, zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu jako obszar objęty uchwałą.

2. Plan składa się z następujących części, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do D,

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 3. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Wąsosz,

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz, uchwalone Uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. oraz zmienione Uchwałą Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 października 2012 r.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, jeśli z treści przepisów nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych od A do D, sporządzony na mapie w skali 1:2000,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) projektowanej linii lub linii elektroenergetycznej 400 kV- należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk - Łomża, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

8) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV,

9) osi linii - należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV,

10) słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi,

3) przebieg i klasyfikacja dróg,

4) stanowiska archeologiczne,

5) oś projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R, RZ, W i N przeznacza się pod tereny rolne i nieużytki, w tym: R - grunty orne, RZ - łąki i pastwiska, W - rowy, N - nie-użytki wraz z zadrzewieniami, ciekami wodnymi oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych,

2) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WP przeznacza się pod tereny wód powierzchniowych płynących - rzeki. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu i obejmuje wody płynące prawego dopływu rzeki Wissy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną,

2) dostęp do rzek w sposób umożliwiający ich konserwację, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WP/RZ przeznacza się pod tereny wód powierzchniowych rzeki Wissy wraz z terenami rolnymi - łąkami i pastwiskami. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu.

2. Ustalenia dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z §7 ust. 2 i 3 oraz §8 ust. 2.

§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS przeznacza się pod teren wód powierzchniowych stojących. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R/TL przeznacza się pod tereny rolne zalesione. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę drzewostanu wysokiego.

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL/TL przeznacza się pod tereny lasów. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego,

3) zachowanie poszycia leśnego i zakrzewień.

§ 13. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L przeznacza się pod drogi publiczne - lokalne.

2. Drogi klasy "L" - lokalne, o których mowa w ust. 1:

1) 1KD-L - droga powiatowa nr 1812B (Szczuczyn-Wąsosz-Zebry),

2) 2KD-L - droga powiatowa 1824B (Wąsosz-Modzele-Ławsk),

3) 3KD-L - droga powiatowa 1827B (Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany),

4) 4KD-L - droga powiatowa 1828B (Świdry-Dobrzyce-Gnatowo-Siwki-Wilonowo),

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1KD-L - 20 m,

b) 2KD-L i 3KD-L - 15 m,

c) 4KD-L - 18 m,

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 5 KD-D do Nr 10 KD-D przeznacza się pod drogi publiczne - dojazdowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) drogi dojazdowe - klasy "D",

2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg - 15 m,

3) drogi o przekroju jednojezdniowym (1x2),

4) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

5) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 11KDW do Nr 18KDW przeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 4 do 6 m - zgodnie z rysunkiem planu,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 16. 1. Na terenach, o których mowa w §7-§15 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. W obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV ustalone zostały przeznaczenia terenów, o których mowa w §7-§15.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na zasadach określonych w ust. 4-10.

4. Ustala się pas technologiczny o szerokości 70 metrów, licząc po obu stronach od osi projektowanej linii po
35 m.

5. Na terenie pasa technologicznego, stanowiącego jednocześnie cały teren planu zakazuje się:

1) lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych,

2) tworzenia hałd, nasypów,

3) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.

6. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się następujące parametry i wskaźniki:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami szczególnymi,

2) nakaz zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi - zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowych,

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach,

b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) istniejącą lub projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i naziemną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami zawartymi w §26 - §29,

5) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) droga powiatowa (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

- poza terenem zabudowy - min. 20 m,

- w terenie zabudowy - min. 8 m,

b) droga gminna (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

- poza terenem zabudowy - min. 15 m,

- w terenie zabudowy - min. 6 m,

6) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV, o których mowa w pkt od 4 do 5 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem,

7) w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie linii 400 kV farm wiatrowych należy zachować odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 400 kV, określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii, która nie może być mniejsza niż trzykrotna długość średnicy koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, utrzymanie i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Wszystkie obiekty (słupy) o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

9. Dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

10. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu objętego planem znajdują się w rozdziałach 3-15.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 17. Na całym obszarze objętym planem, który jest jednocześnie terenem pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV ustala się zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 18. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych,

2) wycinka drzewostanu w pasach technologicznych linii może się odbywać w niezbędnym zakresie do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) tereny wód powierzchniowych - rzek oznaczone na rysunku WP i WP/RZ podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych,

4) na terenie pasa technologicznego, tj. na całym obszarze planu ustala się następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

c) dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 19. 1. Teren objęty miejscowym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują w jego obrębie zabytki nieruchome (poza stanowiskami archeologicznymi, o których mowa w ust. 2) wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. Na obszarze objętym planem występują zabytki - stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ustala się ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych wymienionych poniżej w tabeli i występujących na terenie planu, zgodnie z rysunkiem planu. Przedmiotem ochrony są domniemane relikty archeologiczne (obiekty, warstwy i struktury podziemne), stanowiące pozostałości terenowe i ślady osadnictwa pradziejowego oraz historycznego.

Nr stanowiska na obszarze

Nr stanowiska w miejscowości

Nr obszaru

Klasyfikacja chronologiczno-kulturowa znalezisk

Funkcja

Bliższa chronologia

7

1

29-78

ślady osadnictwa

wczesne średniowiecze

50

29-78

ślady osadniczy

wczesne średniowiecze

ślady osadniczy

średniowiecze

ślady osadniczy

okres nowożytny

14

1

30-78

ślady osadnictwa

epoka kamienia - okres nowożytny

3. Zmiana sposobu zagospodarowania oraz prowadzenia robót budowlanych i ziemnych na terenie, o którym mowa w ust. 2, gdzie występują zabytki archeologiczne wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4. Poza terenem opracowania w bliskim sąsiedztwie terenu objętego planem występują zabytki - stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, które zostały ujęte w poniższej tabeli, a ich lokalizacja (w celu informacyjnym) została naniesiona na rysunku planu.

Nr stanowiska na obszarze

Nr stanowiska w miejscowości

Nr obszaru

Klasyfikacja chronologiczno-kulturowa znalezisk

Funkcja obiektu

Bliższa chronologia

8

2

29-78

ślad osadniczy

średniowiecze - okres nowożytny

13

5

29-78

osada

średniowiecze

ślady osadnictwa

okres nowożytny

51

20

29-78

ślad osadniczy

średniowiecze

5. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Wąsosz - zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 20. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą drogi: od Nr 1KD-L doNr 4KD-L , od Nr 5KD-D do Nr 10KD-D oraz od Nr 11KDW do Nr 18KDW .

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania dróg, wymienionych w ust. 1 zostały określone w §13-§15 i §25.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

§ 21. 1. Na terenach objętych planem występują stanowiska archeologiczne przedstawione na załączniku graficznym. Ustalenia dla powyższych stanowisk zawarto w §19 ust. 2 i 3.

2. Na terenach objętych planem występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 217 "Pradolina rzeki Biebrza", wymagający szczególnej ochrony przez zanieczyszczeniem.

3. Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, inne niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym też tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym

§ 22. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Określa się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) ustala się, że linie rozgraniczające dróg stanowią podstawę do przeprowadzenia podziału w miejscu ich przebiegu,

2) dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 23. Na obszarze objętym planem szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały określone w rozdziale 2 i 4.

§ 24. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz realizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 25. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1. W zakresie systemu komunikacji drogowej ustala się:

1) parametry dla dróg występujących na terenie planu zostały określone w §13 - §15,

2) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

3) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV z istniejących dróg oraz w razie potrzeby poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 26. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem, że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z linią elektroenergetyczną 400 kV,

2) budowę, przebudowę lub dostosowanie infrastruktury technicznej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej są zawarte w §27-§29.

§ 27. W zakresie systemu gazowniczego ustala się:

1) przebieg projektowanych odgałęzień do gmin Wąsosz i Radziłów od projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Raczki - Łomża wraz ze strefą ochronną (kontrolowaną) o szerokości 12 m (po 6 metrów po obu stronach osi gazociągu),

2) zakaz urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości gazociągu w czasie jego eksploatacji,

3) słupy linii elektroenergetycznej oraz uziemienie słupów należy lokalizować pozą strefą ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia,

4) roboty ziemne w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia należy uzgodnić z gestorem gazociągu,

5) charakter i sposób zagospodarowania strefy ochronnej, o której mowa w pkt 1 określają przepisy szczególne.

§ 28. W zakresie systemu elektroenergetycznego dotyczącego linii elektroenergetycznej 400 kV ustalenia szczegółowe zostały zawarte w §16.

§ 29. W zakresie systemu telekomunikacyjnego na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 30. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w celu budowy linii.

3. Po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu

§ 31. Dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości tych terenów.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 32. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) słupy o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2) dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 33. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania linii zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 14.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 34. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja Nr DMG.III.7151.21.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.) przeznacza się na cele nieleśne ok. 2,2027 ha gruntów leśnych lasów niepaństwowych.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/2013
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/129/2013
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2013 r.

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Wąsosz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Wąsosz ustala, co następuje:

1) na podstawie projektu planu miejscowego ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budowy nowych elementów infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

2) nie wystąpią obciążenia finansowe gminy, ponieważ realizowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługą planistyczną ponosi inwestor.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe