Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/256/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 3 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury Grajewskiej Izby Historycznej oraz nadaniu jej Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) i § 5 ust. 1 i 4 Statutu Miasta Grajewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl., z 2013 r., poz. 948) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/214/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie oraz nadaniu jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 192, poz. 2052, z 2010 r. Nr 23, poz. 442) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/256/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 3 czerwca 2013 r.

STATUT GRAJEWSKIEJ IZBY HISTORYCZNEJ W GRAJEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie, zwana dalej GIH jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. GIH posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Grajewo.

2. Organizatorem GIH w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest miasto Grajewo.

§ 3. 1. Siedziba GIH mieści się w Grajewie przy ul. Ełckiej 30.

2. Terenem działania GIH jest obszar administracyjny miasta Grajewo.

3. GIH może prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

4. GIH używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

5. GIH może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. GIH prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie gromadzenia, trwałej ochrony i promowania dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu.

§ 5. 1. Do podstawowych celów GIH należy:

1) gromadzenia i trwała ochrona dóbr kulturalno - historycznego dziedzictwa mieszkańców Miasta Grajewo i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym,

2) informowanie społeczeństwa o wartości i treściach zgromadzonych zbiorów,

3) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury regionalnej,

4) kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych odbiorców kultury,

5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,

6) umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. GIH realizuje cele, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów wraz z ich katalogowaniem i opracowywaniem,

2) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,

3) urządzanie wystaw stałych, czasowych i wyjazdowych,

4) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji,

5) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

7) współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi,

8) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele i zadania,

9) prowadzenie stałych kwerend bibliotecznych i archiwalnych w celu gromadzenia informacji o mieście i regionie.

3. GIH może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska miasta Grajewo i instytucji działających na jego terenie.

4. Realizacja celów, o których mowa w § 5 ust. 1, prowadzi do:

1) trwałej ochrony dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym,

2) podnoszenia poziomu świadomości historycznej lokalnego społeczeństwa,

3) popularyzowania i utrwalania w pamięci społecznej wydarzeń historycznych o lokalnym znaczeniu,

4) wzmacniania identyfikacji mieszkańców miasta z tzw. "małą Ojczyzną" oraz poszerzania ich wiedzy o przeszłości regionu,

5) kształtowania w społeczeństwie lokalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, postaw patriotycznych w nawiązaniu do tradycji historycznej narodu polskiego.

§ 6. GIH realizując cele statutowe, może organizować:

1) koncerty, odczyty, spotkania ze specjalistami z dziedziny historii i innych nauk humanistycznych, konferencje naukowe, seminaria, wykłady, projekcje filmów, zajęcia warsztatowe, szkolenia,

2) imprezy rekreacyjne i turystyczne zawierające w swojej treści elementy rekonstrukcji historycznej,

3) imprezy okolicznościowe.

Rozdział 3.
Zbiory

§ 7. 1. Zbiory GIH tworzą rzeczy ruchome wpisane do inwentarza zbiorów.

2. Do zbiorów GIH wchodzą także depozyty od osób prywatnych i podmiotów instytucjonalnych.

3. Zasady przyjmowania, przechowywania, eksponowania zbiorów oraz depozytów określa Instrukcja opracowana przez Dyrektora GIH.

4. GIH zgromadzone zbiory przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia.

5. Do zasobu zbiorów z zakresu historii, nauki i techniki wojskowej i użytkowej oraz dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem Grajewa i regionu wchodzą:

1) dokumenty i archiwalia,

2) fotografie,

3) odznaczenia,

4) militaria, w tym umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie wojskowe z okresu XX wieku:

5) pozostałe eksponaty i materiały,

§ 8. 1. Zbiory przechowywane w GIH są ewidencjonowane, a dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Zakres, formy i sposób ewidencjonowania zbiorów określa instrukcja opracowana przez Dyrektora z zastosowaniem odpowiednio przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form, i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073).

3. Wizerunki eksponatów są utrwalane i przechowywane na informatycznych nośnikach danych.

§ 9. Zbiory bądź poszczególne eksponaty mogą być przenoszone, za zgodą Dyrektora, poza teren Izby w przypadku:

1) wypożyczenia muzeom,

2) potrzeby konserwacji, badań,

3) ekspozycji na wystawach,

4) prowadzenia działalności statutowej,

5) w innych uzasadnionych przypadkach - za zgodą organizatora.

§ 10. Sposób zabezpieczenia zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem, grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów określa Instrukcja opracowana przez Dyrektora z zastosowaniem odpowiednio przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528).

§ 11. GIH w zakresie swojej działalności gromadzi także księgozbiór tematyczny z dziełami dotyczącymi historii wojskowości i przeszłości regionu oraz publikacje i inne materiały obrazujące historię poszczególnych eksponatów bądź ich zbiorów, a także udostępnia je na zasadach przez siebie określonych innym instytucjom i osobom prywatnym.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 12. 1. Organizację wewnętrzną GIH określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Grajewo oraz działających w GIH organizacji związkowych.

2. Dyrektor GIH, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Grajewo.

§ 13. 1. GIH jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników GIH czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

4. Wynagrodzenie pracowników określa Regulamin Wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 14. 1. GIH prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej GIH jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Miasta.

Rozdział 6.
Majątek i finanse

§ 15. Mienie GIH służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 16. 1. Działalność GIH finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu miasta, funduszy unijnych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla GIH ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora GIH.

3. GIH prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 17. 1. GIH może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

1) realizacji imprez zleconych,

2) prowadzenia działalności wydawniczej i sprzedaży wydawnictw.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów i zadań statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

§ 18. Dyrektor corocznie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, przedkłada sprawozdanie finansowe za poprzedni rok budżetowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane w tym samym trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Likwidacja GIH lub jej przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe