Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) orazart. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183),Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę323.805- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę72.093i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę395.898 zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości21.245.852 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 573.137 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.672.715 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości21.243.393 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.002.068 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 19.241.325 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 6. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

Zakupy inwestycyjne

1.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem


96 112,00

2.

710

71095

6060

Niszczarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


7 000,00

3.

710

71095

6060

2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


8 000,00

4.

854

85410

6067
6069

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" ( projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, krosna żakardowe, małe krosna tkackie)


52 126,00

5.

754

75411

6060

Zakup pieca centralnego ogrzewania
( KP PSP w Sejnach )

10 000,00

Zadania inwestycyjne

1.

854

85410

6050
6057
6059

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia"


1 235 875,00

Razem:

1 409113,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.

Projekt

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2013 r.

Wydatki razem (8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Wydatki majątkowe

x

2 975 395,00

703 540,00

2 271 855,00

1 875 555,00

568 711,00

1 306 844,00

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

1.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410.6050, 6057,6059, 6647,

2 014 273,00

559 372,00

1 454 901,00

1 779 443,00

554 294,00

1 225 149,00

z tego: 2013 r.

x

x

x

1 779 443,00

554 294,00

1 225 149,00

2.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

z tego: 2014 r.

6067,6069

200 980,00

0,00

200 980,00

x

x

x

1.2

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

720.72095. 6067,6069

961 122,00

144 168,00

816 954,00

96 112,00

14 417,00

81 695,00

z tego 2013:

x

x

x

96 112,00

14 417,00

81 695,00

z tego 2014:

865 010,00

129 751,00

735 259,00

x

x

x

2

Wydatki bieżące

x

4 073 703,00

525 427,00

3 548 276,00

2 672 418,00

334 153,00

2 338 265,00

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

2.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410

380 211,00

34 119,00

346 092,00

282 909,00

34 044,00

248 865,00

z tego: 2013 r.

854.85410

x

x

x

282 909,00

34 044,00

248 865,00

z tego: 2014 r.

854.85410

97 302,00

75,00

97 227,00

x

x

x

2.2

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Nazwa projektu:

Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia

Razem wydatki:

853.85395

423 734,00

63 561,00

360 173,00

91 651,00

13 748,00

77 903,00

z tego: 2013 r.

853.85395

x

x

x

91 651,00

13 748,00

77 903,00

2.3

Program:

Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

Nazwa projektu:

" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

Razem wydatki:

853.85395

106 358,00

15 954,00

90 404,00

19 301,00

2 895,00

16 406,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

19 301,00

2 895,00

16 406,00

z tego 2014:

853.85395

77 406,00

11 611,00

65 795,00

x

x

x

2.4

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"

Razem wydatki:

853.85395

717 618,00

107 643,00

609 975,00

506 884,00

76 034,00

430 850,00

z tego 2013 :

853.85395

x

x

x

506 884,00

76 034,00

430 850,00

z tego 2014:

853.85395

147 693,00

22 154,00

125 539,00

x

x

x

2.5

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Perspektywy na lepsze zycie"

Razem wydatki:

853.85395

824 618,00

123 693,00

700 925,00

611 859,00

91 779,00

520 080,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

611 859,00

91 779,00

520 080,00

z tego 2014:

bieżące

161 693,00

24 254,00

137 439,00

x

x

x

2.6

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Od bierności do aktywności II edycja"

Razem wydatki:

853.85395

983 908,00

147 587,00

836 321,00

583 524,00

87 529,00

495 995,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

583 524,00

87 529,00

495 995,00

z tego 2014:

853.85395

383 871,00

57 581,00

326 290,00

x

x

x

2.7

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

720.72095

48 451,00

7 268,00

41 183,00

16 800,00

2 522,00

14 278,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

16 800,00

2 522,00

14 278,00

z tego 2014:

bieżące

31 651,00

4 746,00

26 905,00

x

x

x

2.8

Program:

Program Uczenie się przez całe życie

Nazwa projektu:

" Comenius"

Razem wydatki:

801.890195

79 604,00

0,00

79 604,00

50 289,00

0,00

50 289,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

50 289,00

0,00

50 289,00

2.9

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu:

" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Razem wydatki:

853.85395

509 201,00

25 602,00

483 599,00

509 201,00

25 602,00

483 599,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

509 201,00

25 602,00

483 599,00

Ogółem (1+2)

x

7 049 098,00

1 228 967,00

5 820 131,00

4 547 973,00

902 864,00

3 645 109,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 323.805 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 85333-zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 8.300 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego,

- rozdział 85395 - zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o kwotę 950 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych środków na realizację projektów w ramach POKL oraz zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 314.555 zł - dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" ( środki EFS 298.932 zł, budżet państwa 15.623 zł ).

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 72.093 zł oraz zwiększeniu o kwotę 395.898 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.164 zł - przystosowanie lokalu na cele mieszkalne,

- rozdział 75020 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 950 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75702 - zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.164 zł,

- rozdział 85204 - przesuwa się pomiędzy paragrafami planu finansowego wydatków PCPR w Sejnach kwotę 500 zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 85333 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 675 zł oraz zwiększa o kwotę 8.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 85395 , z tego:

Projekt " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" ( realizowany w PCPR w Sejnach ) zwiększa się o kwotę 310.730 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 4.453 zł,

Projekt " Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia" - realizowany w PUP w Sejnach, zwiększa się o kwotę 4.500 zł ( kwota 3.825 zł środki niewykorzystane w 2012 r. oraz kwota 675 zł na wkład własny z rozdz. 85333 ).

- rozdział 85410 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków budżetowych starostwa kwotę 29.441 zł, zwiększając zakupy inwestycyjne w projekcie " Współpraca polsko - litewska w celu poprawy warunków życia" . W wyniku przetargu złożone oferty przewyższyły kwoty planowane.

- rozdział 90095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 10.000 zł, na dotacje dla spółek wodnych udzielane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 - na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 22.860 zł, na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, pomoc mieszkaniową oraz wynagrodzenia pracownikom cywilnym.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 29.441 zł w ramach projektu "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia".

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych zwiększa się wartość projektów:

- "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" o kwotę 310.730 zł,

- " Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia" o kwotę 4.500 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się dotację dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego w kwocie 10.000 zł, udzielanej na podstawie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Sejneńskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielania i sposobu rozliczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe