Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23.149.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z 2013r., poz. 627 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa ( lipa drobnolistna o obwodzie pnia 380 cm, rosnąca na działce o nr ewidencyjnym 148/1 w miejscowości Czechy Orlańskie, stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne ) uznanego za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Białostockiego z dnia 14.02.1979r. ( Dz. Urz. WRN Nr 3, poz.18 ) zmienionego Rozporządzeniem Nr 14/98 Wojewody Białostockiego z dnia 10.12. 1998r. (Dz. U. WB Nr 25, poz. 277).

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego (zagrożenie dla ludzi i mienia, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Uzasadnienie

Gmina Dubicze Cerkiewne - właściciel nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 148/1 położonej w Czechach Orlańskich, wystąpił z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Hajnówce o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z uwagi na fakt, iż stanowi ono zagrożenie dla ludzi i mienia. W/w drzewo rośnie w odległości 12 metrów od sąsiedniego budynku mieszkalnego i około 1 metra od pasa drogi powiatowej Nr 1669B zagrażając bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż drzewo jest w złym stanie zdrowotnym, od strony południowo-zachodniej w wyniku silnego wiatru ( około 5 lat temu ) lipa utraciła spory konar co spowodowało duże zacieki wody w wyniku czego wnętrze pnia uległo zaawansowanej próchnicy. Obecny stan drzewa stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców wsi.

Przedmiotowa lipa drobnolistna została uznana jako pomnik przyrody o nr ewidencyjnym 259 i objęta ochroną Zarządzeniem Wojewody Białostockiego z dnia 14.02.1979r. ( Dz. Urz. WRN Nr 3, poz.18 ze zm. )

Zgodnie z art. 44 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. z 2013r., poz. 627 ze zmianami ) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Skoro uzyskanie zgody na wycięcie chronionego drzewa, a tym samym usunięcie powodowanego przez niego zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia ochrony pomnikowej, dlatego też zasadnym jest pozbawienie go statusu pomnika przyrody w celu wydania zezwolenia na usunięcie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił przedmiotową uchwałę - pismo Nr WPN 623.3.2013. BM z dnia 5 kwietnia 2013r. ( wpłynęło 8 kwietnia 2013r.)

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe