Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/104/13 Rady Gminy Turośl

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.h oraz art.40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art.110 ust.1ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała NrXII/70/04 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 101 poz. 1484),

2) uchwała Nr XVIII/101/05 Rady Gminy Turośl z dnia 21 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 104 poz. 1248),

3) uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Turośl z dnia 27 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 118 poz. 1071),

4) uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Turośl z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 107 poz. 1232),

5) uchwała Nr XI/61/12 Rady Gminy Turośl z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1125).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/104/13
Rady Gminy Turośl
z dnia 18 czerwca 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROŚLI

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli z siedzibą w Turośli zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku

Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.)

7) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności,

8) niniejszego Statutu .

2. Użyte w statucie określenia oznaczają :

1) Wójt - Wójt Gminy Turośl .

2) Gmina - Gmina Turośl .

3) Ośrodek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli .

4) Kierownik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli .

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy do realizacji zadań pomocy społecznej podległą gminie.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy.

4. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Turośli, ul. Jana Pawła II 49

§ 3. 1. Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań należących do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej, a w szczególności w zakresie:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie, zgodnie z art.16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawieprzepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

13) dożywianie dzieci,

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

17) sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

19) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

21) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

22) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

23) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

24) współpracowania z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

25) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

26) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

27) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

28) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

29) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a,

30) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

31) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

32) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata,

33) organizowanie robót publicznych oraz prowadzenie klubów integracji społecznej organizujących działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

34) realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

35) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

36) realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4. 1. Ośrodek w realizacji swoich statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swojej działalności niesienie pomocy.

2. Ośrodek współdziała również z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Gminy Turośl, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, służbą zdrowia, jednostkami ubezpieczeń społecznych, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, a także innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

4. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka jednoosobowo kieruje Kierownik.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt .

4. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika.

5. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach uprawnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

6. Uprawnienia i pełnomocnictwa o których mowa w ust.5, może być także udzielane innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 6. 1. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,

3) kierowanie podległymi pracownikami,

4) sporządzanie programów z zakresu pomocy społecznej,

5) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.

6) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach wewnątrz organizacyjnych Ośrodka,

7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz w pozostałych sprawach z zakresu administracji publicznej - na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.

2. Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.

3. 3.Podczas nieobecności lub też niemożności pełnienia obowiązków przez Kierownika, zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.

§ 7. 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Kierownik,

2) główny księgowy,

3) pracownicy socjalni /specjaliści pracy socjalnej,

4) aspirant pracy socjalnej,

5) asystent rodziny,

6) opiekuni w ośrodku pomocy społecznej,

7) sprzątaczka,

8) inne w zależności od potrzeb Ośrodka.

2. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

3. W Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka.

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Turośl.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Kierownik Ośrodka.

§ 9. Na pieczęciach urzędowych oraz nagłówkowych Ośrodek posługuje się nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli .

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe