Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/106/13 Rady Gminy Turośl

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; zm. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia w następującej wysokości:

1) pojemnik 120 l - w wysokości 25 zł. + VAT,

2) pojemnik 240 l - w wysokości 40 zł. + VAT,

3) pojemnik 1100 l - w wysokości 120 zł. + VAT,

4) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3w wysokości 100 zł. + VAT za każdy 1 m3nieczystości.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat określa się w wysokości:

1) pojemnik 120 l - w wysokości 17,50 zł + VAT,

2) pojemnik 240 l - w wysokości 28,00 zł. + VAT,

3) pojemnik 1100 l - w wysokości 84,00 zł. + VAT,

4) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3w wysokości 70 zł. + VAT za każdy 1 m3nieczystości.

§ 3. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy w wysokości 8,00 zł + VAT za 1 m3nieczystości ciekłych plus 2,50 zł/km + VAT za dojazd.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe