Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/172/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 20 czerwca 2013r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz.391, z 2013r. poz.228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/138/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz.619) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 dodaje się:

a) punkt 12 o treści: popiół i żużel;

b) punkt 13 o treści: odzież i tekstylia;

2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości. Gmina wyposaży w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej pojemności uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości".

3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:" Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2,3,4 zobowiązany jest w związku z zapisem § 1 ust.2 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych".

4) w § 12 dodaje się ust. 3a o treści: "Popiół i żużel będzie dostarczany przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów".

5) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców w ramach zbiórki organizowanej raz w roku przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów".

6) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (aptekach, punktach aptecznych) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

7) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:" Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

8) w § 12 ust.7 otrzymuje brzmienie:" Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

9) w § 12 dodaje się ust. 7a o treści: "Zużyte opony będą odbierane przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów."

10) w § 12 ust.8 otrzymuje brzmienie: "Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach zbiórki organizowanej dla właścicieli nieruchomości oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.".

11) w § 12 dodaje się ust. 8a o treści: " Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe