Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/173/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 20 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6m ust. 3, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz.391, 951 z 2013., poz. 21, 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/141/2012 roku Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. , poz. 555) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się ust. 4 o treści: "Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 ust. 1, składanych za pomocą komunikacji elektronicznej określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML".

2) W § 2 dodaje się ust. 5 o treści: "Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP".

3) W § 2 dodaje się ust. 6 o treści: "Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), albo profilem zaufanym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)".

4) W § 2 dodaje się ust. 7 o treści: "Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe