Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/235/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 6 k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego;

2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4;

3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca) w wysokości 28,50 zł.

b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 58,50 zł

4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca) w wysokości 9,50 zł.

b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 19,50 zł

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 30,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,

b) 36,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,

c) 52,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,

d) 140,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,

e) 220,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,

f) 1 580,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,

g) 2 200,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 12,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,

b) 15,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,

c) 21,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,

d) 56,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,

e) 88,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,

f) 632,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,

g) 880,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,

2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

§ 3. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §2 niniejszej uchwały.

§ 4. Określone w niniejszej uchwale stawki opłat mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/222/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1787).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe