Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/181/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/241/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Dz U. Nr 185, poz. 1092 , Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz 1456, poz. 1530, poz. 1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII M/241/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 oraz z 2012 r. poz. 1544, poz. 1548);";

2) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz 964).";

3) § 6 otrzymuje brzmienie :

Pobyt w Domu jest odpłatny Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz.509 oraz z 2012 r. poz. 1544, poz, 1548).".

§ 2. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe