Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/184/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokosci opłat za zakwaterowanie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 63 ust. 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 631), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne opłaty uczniów za zakwaterowanie w danym roku szkolnym w Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18 w wysokości 50% kosztu utrzymania miejsca w internacie wyliczonego za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku.

2. Wysokość opłaty w złotych ustala i zatwierdza dyrektor szkoły.

3. Do kosztu utrzymania miejsca w internacie nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 2 wnosi się z góry do 20-go dnia każdego miesiąca do kasy szkoły lub na rachunek bankowy szkoły.

§ 2. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362, z późn. zm);

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 3. Udziela się upoważnienia Zarządowi Powiatu do zwolnienia rodziców z całości lub części opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. 1. Ustala się wysokość opłaty za krótkotrwałe wynajęcie miejsca noclegowego w internacie osobom innym niż uczniowie w wysokości 35 złotych za dobę.

2. Kwota, o której mowa w ust.1 winna być rewaloryzowana co roku o wskaźnik inflacji.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe