Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XXIV/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perlejewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE PERLEJEWO

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych ;

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych ;

3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia ;

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością ;

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania ;

6) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w tym: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe.

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów:

1) ulegające biodegradacji -rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów ;

2) wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ;

3) niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

4) niesegregowane - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu ;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprz ę cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

6) budowlane - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

1) zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w sposób określony w § 3 .

2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 3. 1. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp)

2) tworzywa sztuczne,

3) odzież i tekstylia,

4) odpady opakowaniowe ze szkła w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

5) metale,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady zielone,

8) odpady wielkogabarytowe,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) zużyte opony,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte baterie i akumulatory,

14) popiół i żużel z palenisk domowych.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę

b) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

c) zielonym z przeznaczeniem na szkło. Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę,

b) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

c) zielonym z przeznaczeniem na szkło.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkomateriałowe, zużyte opony odbierane będą od mieszkańców bezpośrednio w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 raz w roku oraz na bieżąco można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odzież i tekstylia, popiół i żużel z palenisk domowych należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dosterczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny będzie jeden dzień w tygodniu w godz. od 8.00 do 16.00.

7. Świadczenie usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie bezpłatny dla mieszkaców Gminy Perlejewo posiadających dokument potwierdzający zamieszkanie na jej terenie.

8. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

9. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą.

10. Szczegółowe zasady odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z poszczególnych typów zabudowy określa oddzielna uchwała Rady Gminy w Perlejewie. uchwalona na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi - właściciele nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego regulaminu oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów.

§ 5. 1. Zabrania się wypalania traw, spalania liści i innych odpadów komunalnych z wyłączeniem ust.2.

2. Dopuszcza się spalanie liści i innych, suchych odpadów zielonych w terminie od 1 października do 31 marca jeśli nie jest to uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

§ 7. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników,

9) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,

10) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i 5 litrów poza tym okresem.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady .Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, z zastrzeżeniem
ust. 2 - 4.

2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 3 , ust. 1,
pkt 1 - 6 należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące.

3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 10. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1. Produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc.

2. Usługi:

1) pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

2) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

3) kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

4) sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

5) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

6) apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

7) przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

9) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

3. Zakłady produkcyjne:

1) bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

2) z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 11. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w § 11. W tym celu okazują, na żądanie pracowników urzędu gminy legitymujących się upoważnieniem Wójta Gminy Perlejewo, umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w § 11 oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres jednego roku.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

3) zbieranie odchodów oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.); obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej,

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 16. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez to zwierzę,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory;

2. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzętniecia zanieczyszczenia.

§ 17. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 19. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt Gminy Perlejewo.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr 121/XXII/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perlejewo ( Dz. U. Woj. Podl. poz. 1420).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Sławomir Bondarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe