Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/153/13 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany urzędowych nazw miejscowości Brzozowa, Brzozowa-Kolonia, Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się o kwotę 23,69 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy 69/100) tj. do kwoty 30,81 zł (słownie złotych: trzydzieści 81/100) opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, osobom, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tego dokumentu z powodu zmian administracyjnych polegających na zmianie urzędowych nazw miejscowości Brzozowa, Brzozowa-Kolonia, Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia.

§ 2. Zmiana administracyjna, o której mowa w § 1 ust. 1, wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200).

§ 3. Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dokonały w związku ze zmianą administracyjną, o której mowa w § 2 wymiany dowodu rejestracyjnego uiszczając opłatę 54,50 zł mogą ubiegać się o zwrot kwoty zmniejszenia tzn. o kwotę 23,69 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe