Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/154/13 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Powiatu Monieckiego wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) w następujący sposób:

1) opłata za usunięcie:

a) dla roweru wodnego lub skutera wodnego - 52 zł,

b) dla poduszkowca - 104 zł,

c) dla statku o długości kadłuba do 10 m - 125 zł,

d) dla statku o długości kadłuba do 20 m - 156 zł,

e) dla statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 208 zł;

2) opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:

a) dla roweru wodnego lub skutera wodnego - 16 zł,

b) dla poduszkowca - 32 zł,

c) dla statku o długości kadłuba do 10 m - 52 zł,

d) dla statku o długości kadłuba do 20 m - 104 zł,

e) dla statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 156 zł.

2. Opłaty ustalone w ust. 1 są kwotami brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe