Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 341/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 19 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 19 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 953 977,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 700 333,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 787 353,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 178 981,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 341/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 maja 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 003 491,00

0,00

5 003 491,00

75011

Urzędy wojewódzkie

452 979,00

0,00

452 979,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 751,00

- 180,00

15 571,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

51,00

180,00

231,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 036 981,00

0,00

4 036 981,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28 494,00

- 1 180,00

27 314,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

700,00

1 180,00

1 880,00

801

Oświata i wychowanie

24 394 830,00

0,00

24 394 830,00

80104

Przedszkola

5 231 749,00

0,00

5 231 749,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

243 078,00

- 1 676,00

241 402,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 090,00

240,00

4 330,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 505,00

- 357,00

14 148,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 815,00

9 786,00

70 601,00

4270

Zakup usług remontowych

19 800,00

- 8 110,00

11 690,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 067,00

117,00

4 184,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 725 439,00

0,00

4 725 439,00

90095

Pozostała działalność

420 723,00

0,00

420 723,00

4260

Zakup energii

7 500,00

7 500,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

185 000,00

- 7 500,00

177 500,00

Razem:

63 898 781,00

0,00

63 898 781,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 341/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 maja 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie19 003,00 złsą następujące:

1) w rozdz. 75011 przesuwa się kwotę 90,00 zł z § 4040-USC i kwotę 90,00 zł z § 4040-SO do § 4280-USC - 90,00 zł i § 4280-SO - 90,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników,

2) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 1 180,00 zł z § 4140 do § 4420 na wydatki związane z zagranicznym wyjazdem Burmistrza i pracownika Ref. SRiP Miasta do Rosji (Gusiew),

3) w Przedszkolach dokonuje się następujących przesunięć:

a) w PM Nr 2, rozdz. 80104 przesuwa się kwotę 1 676,00 zł z § 4040 i kwotę 3 110,00 zł z § 4270 do § 4210 na zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych w ramach własnych,

b) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 240 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4140 na wpłatę PFRON,

c) w PM Nr 6, rozdz. 80104 przesuwa się kwotę 117,00 zł z § 4170 do § 4700 na szkolenie pracownika i kwotę 5 000,00 zł z § 4270 do § 4210 na zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych w ramach własnych,

4) w rozdz. 90095 przesuwa się kwotę 7 500,00 zł z § 4300 do § 4260 na zakup energii elektrycznej na targowisko miejskie przy ul. Dwornej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe