Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/186/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 66 712 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 15 565 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 82 277 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 875 851 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 893 854 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 981 997 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 20 068 466 , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 545 299 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4 523 167 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 192 615 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 192 615 zł.

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 66 712zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

756

75618

0490
własne

66712

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Razem

66712

§ 6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 565 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

751

75110

3030
4110
4120
4170
4210
4360
4410
własne

10 020
500
100
3 000
500
105
500

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goniądza przed upływem kadencji

852

85295

4300
zlecone

840

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej

Razem

15 565

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 277 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70005

4300
własne

3 725

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami

900

90001

4300
własne

6 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90002

4300
własne

66712

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami

921

92109

2480
własne

5 000

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury


852


85295


3110
zlecone


840

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej

Razem

82 277

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody 14 070 zł, wydatki 14 070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/186/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 maja 2013 r.

Dotacje

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

316 300

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000

2.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

48 000

3.

Powiat Mońki

150 000

4.

Miasto Mońki

190 874

5.

Urząd Marszałkowski

22 454

6.

SP ZOZ Mońki

10 000

Razem

373 328

364 300

Razem

40 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/186/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 maja 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013

Plan dochodów na 2013 r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

7 000

800

200

2 050

10 170

SP Downary

0

0

300

0

1 300

1 600

Rozdz. 80101

120

7 000

1 100

200

3 350

11 770

Gimnazjum

100

0

0

0

1 500

1 600

Przedszkole

0

0

0

0

700

700

RAZEM

220

7 000

1 100

200

5 550

14 070

Plan wydatków na 2013 r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

9 000

0

0

1 170

10 170

0

0

SP Downary

200

0

0

1 400

1 600

0

0

Rozdz. 80101

9 200

0

0

2 570

11 770

0

0

Gimnazjum

1 500

0

0

100

1 600

0

0

Przedszkole

600

0

100

700

0

0

RAZEM

11 300

0

0

2 770

14 070

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe