Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 328 038,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 374 140,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 46 102,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 70 282 015,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 028 371,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 115 391,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 487 019,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 628 372,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184 827,42 zł.

§ 4. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/262/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 3 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 096 123,00

50 931,00

2 147 054,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 095 523,00

50 931,00

2 146 454,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

50 931,00

50 931,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 388 667,00

4 976,00

2 393 643,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 388 667,00

4 976,00

2 393 643,00

0920

Pozostałe odsetki

11 100,00

4 976,00

16 076,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

28 158 115,00

2 058,00

28 160 173,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 794 000,00

2 058,00

1 796 058,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

2 058,00

2 058,00

758

Różne rozliczenia

13 865 793,00

1 224,00

13 867 017,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

174 227,00

1 224,00

175 451,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 224,00

1 224,00

801

Oświata i wychowanie

1 048 475,00

251 137,00

1 299 612,00

80101

Szkoły podstawowe

109 460,00

138 677,00

248 137,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

87 460,00

138 677,00

226 137,00

80104

Przedszkola

859 220,00

112 460,00

971 680,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

43 500,00

112 460,00

155 960,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 509 971,00

17 712,00

1 527 683,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

265 308,00

17 712,00

283 020,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

17 712,00

17 712,00

Razem:

63 065 405,00

328 038,00

63 393 443,00

1. Dochody razem - 70 282 015,00 zł.

2. Dochody bieżące razem - 57 028 371,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)-1 359 282,00 zł.

3. Dochody majątkowe - 13 253 644,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 11 251 352,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 85 000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/262/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 3 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7 327 865,00

20 000,00

7 347 865,00

40001

Dostarczanie ciepła

7 303 865,00

20 000,00

7 323 865,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

20 000,00

40 000,00

750

Administracja publiczna

5 003 491,00

7 243,00

5 010 734,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 036 981,00

7 243,00

4 044 224,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 573 994,00

7 243,00

2 581 237,00

757

Obsługa długu publicznego

1 223 764,00

- 41 102,00

1 182 662,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 223 764,00

- 41 102,00

1 182 662,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 198 764,00

- 41 102,00

1 157 662,00

801

Oświata i wychowanie

24 394 830,00

331 897,00

24 726 727,00

80101

Szkoły podstawowe

9 949 562,00

188 627,00

10 138 189,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 857 369,00

158 830,00

7 016 199,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 252 188,00

27 310,00

1 279 498,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

177 294,00

2 487,00

179 781,00

80104

Przedszkola

5 231 749,00

143 270,00

5 375 019,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 148 979,00

120 000,00

3 268 979,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

563 460,00

20 565,00

584 025,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

80 551,00

2 705,00

83 256,00

80105

Przedszkola specjalne

0,00

5 000,00

5 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

5 000,00

5 000,00

80195

Pozostała działalność

282 845,00

- 5 000,00

277 845,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5 000,00

- 5 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

5 068 419,00

10 000,00

5 078 419,00

85295

Pozostała działalność

734 528,00

10 000,00

744 528,00

3110

Świadczenia społeczne

336 728,00

10 000,00

346 728,00

Razem:

63 898 781,00

328 038,00

64 226 819,00

1. Plan wydatków ogółem - 71 115 391,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 52 487 019,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 39 319 359,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29 032 965,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 286 394,00 zł,

- dotacja na zadania bieżące - 2 603 493,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 208 663,00 zł,

- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3-172 842,00 zł,

- obsługa długu - 1 182 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 18 628 372,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa q art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 16 685 531,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne - 150 000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/262/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 3 czerwca 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

POWIAT GRAJEWSKI

80105

2710

5 000

1.

Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży

92105

2360

8 000

80195

6300

20 000

2.

POWIAT GRAJEWSKI

85311

6300

120 000

2.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105

2360

18 500

3.

POWIAT GRAJEWSKI

85311

2710

14 796

4.

ZADM w Grajewie

70001

2650

250 000

3.

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej

92605

2820

224 697

5.

Grajewska Izba Historyczna

92114

2480

225 000

4.

Propagpwanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem

92605

2360

18 500

6.

Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł

92109

2480

1 404 000

7.

Miejski Dom Kultury w Grajewie

92109

6220

150 000

5.

SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów

90001

2830

35 000

8.

Miejska Biblioteka Publiczna

92116

2480

400 000

RAZEM

309 796

2 029 000

250 000

RAZEM

304 697


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/262/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 3 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 328 038,00 złsą następujące:

a) wpływ dofinansowania w kwocie 50 931,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" - rozdz. 60016 § 2007,

b) rozdz. 70005 § 0920 - 4 976,00 zł - odsetki od należności dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,

c) rozdz. 75618 § 0580 - 2 058,00 zł - wpływ z tytułu kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego,

d) rozdz. 75814 § 0970 - 1 224,00 zł - zwrot dotacji przedmiotowej za 2012 r. przez ZADM w G-wie,

e) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 - 69 734,00 zł,

f) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w ZSM Nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 - 68 943,00 zł,

g) planowane wpływy w wysokości 112 460,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za roboty publiczne w: PM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80104 § 0970 - 28 126,00 zł, PM Nr 2, rozdz. 80104 § 0970 - 28 126,00 zł, PM Nr 4, rozdz. 80104 § 0970 - 28 104,00 zł, PM Nr 6, rozdz. 80104 § 0970 - 28 104,00 zł,

h) rozdz. 90019 § 0580 - 17 712,00 zł - wpływ z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy.

§ 2. Zmiany wplanie wydatkówsą następujące:

1) zwiększenia na kwotę 328 038,00 złsą następujące:

a) rozdz. 75023 § 4010 - 7 243,00 zł z przeznaczeniem na nieplanowaną w budżecie wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, który w kwietniu złożył dodatkowe dokumenty uprawniające do wyższej nagrody,

b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 108 582,00 zł w ZSM Nr 1 , rozdz.80101 § 4010 - 100 000,00 zł, § 4110 - 6 095,00 zł, § 4120 - 2 487,00 zł dla pracowników zatrudnionych w 2013 roku w różnym okresie czasowym za: prace interwencyjne 1 osoba, roboty publiczne - 6 osób wraz z zobowiązaniem, staże - 2 osoby wraz z zobowiązaniem,

c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 68 943,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 - 58 830,00 zł, § 4110 - 10 113,00 zł dla 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2013 roku w różnym okresie czasowym,

d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 143 270,00 zł w : PM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4010 - 24 000,00 zł, § 4110 - 4 126,00 zł, § 4120 - 588,00 zł, PM Nr 2, rozdz. 80104 § 4010 - 24 000,00 zł, § 4110 - 4 126,00 zł, § 4120 - 588,00 zł, PM Nr 4, rozdz. 80104 § 4010 - 48 000,00 zł, § 4110 - 8 209,00 zł, § 4120 - 1 176,00 zł, PM Nr 6, rozdz. 80104 § 4010 - 24 000,00 zł, § 4110 - 4 104,00 zł, § 4120 - 353,00 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych po 2 osoby w każdym przedszkolu wraz z zobowiązaniem za 1 osobę, 3-miesięczne zobowiązanie po stażu pracy 2 osób w PM Nr 4 wraz z zobowiązaniem, zatrudnienie 1 pracownika na okres 9 m-cy w PM Nr 4.

2) przesunięcia na kwotę 46 102,00 złsą następujące:

a) dokonuje się zmiany klasyfikacji z rozdz. 80195 § 2710 na rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne § 2710 - 5 000,00 zł, w ramach planowanej do udzielenia z budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek,

b) dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 75702 § 8110 (wydatki na obsługę długu) w kwocie 41 102,00 zł na następujące cele:

- zabezpieczenie środków w planie wydatków w wysokości 20 000,00 zł w rozdz. 40001 § 6050 na odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji p.n. "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii",

- zabezpieczenie środków w planie wydatków ZSM Nr 1 w Grajewie w rozdz. 80101 § 4110 w kwocie 11 102 zł na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na roboty publiczne - 6 osób wraz z zobowiązaniem,

- zabezpieczenie środków w planie wydatków MOPS w Grajewie w rozdz. 85295 § 3110 w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych mających na celu osłonę kondycji finansowej rodzin wielodzietnych w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe