Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.304,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.308,00 zł.

- zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.818,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.822,00 zł.

- zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów 19.620.463,54 zł z tego :

1) bieżące - 14.807.792,54 zł,

2) majątkowe - 4.812.671 zł

2. plan wydatków 19.429.632,54 zł z tego:

1) bieżące - 12.920.153,54 zł,

2) majątkowe - 6.509.479 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 190.831 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/230/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj:własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

178 228,00

1 000,00

179 228,00

80110

Gimnazja

14 812,00

1 000,00

15 812,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

1 000,00

1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 708 199,00

- 35 308,00

4 672 891,00

90002

Gospodarka odpadami

65 000,00

- 35 308,00

29 692,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

65 000,00

- 35 308,00

29 692,00

Razem:

17 236 529,00

- 34 308,00

17 202 221,00

Rodzaj:zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 824 000,00

17 304,00

1 841 304,00

85295

Pozostała działalność

0,00

17 304,00

17 304,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

17 304,00

17 304,00

Razem:

2 400 938,54

17 304,00

2 418 242,54

Dochody majątkowe w kwocie 4.812.671zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 4.414.497zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000 zł,

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 4.414.497 zł

Dochody bieżące w kwocie - 14.807.792,54 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 556.801 zł

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/230/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj:własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 519 759,00

500,00

1 520 259,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 466 159,00

500,00

1 466 659,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 500,00

500,00

45 000,00

4260

Zakup energii

123 872,00

1 313,00

125 185,00

4300

Zakup usług pozostałych

127 443,00

- 1 313,00

126 130,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

741 240,00

- 12 700,00

728 540,00

40002

Dostarczanie wody

741 240,00

- 12 700,00

728 540,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 700,00

- 20 000,00

17 700,00

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

7 300,00

19 300,00

600

Transport i łączność

155 026,00

7 000,00

162 026,00

60016

Drogi publiczne gminne

145 026,00

7 000,00

152 026,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 516,00

7 000,00

50 516,00

750

Administracja publiczna

1 309 993,00

0,00

1 309 993,00

75011

Urzędy wojewódzkie

46 586,00

0,00

46 586,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300,00

- 140,00

2 160,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

140,00

740,00

801

Oświata i wychowanie

5 311 029,00

1 000,00

5 312 029,00

80101

Szkoły podstawowe

3 175 371,00

- 425,00

3 174 946,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

125 075,00

- 425,00

124 650,00

80110

Gimnazja

1 363 650,00

1 000,00

1 364 650,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 100,00

1 000,00

4 100,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 533,00

0,00

15 533,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 876,00

700,00

6 576,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 186,00

- 700,00

4 486,00

80195

Pozostała działalność

58 855,00

425,00

59 280,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

425,00

6 425,00

852

Pomoc społeczna

691 229,00

0,00

691 229,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 912,00

0,00

4 912,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 716,00

1 000,00

4 716,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 196,00

- 1 000,00

196,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 989 989,00

- 29 608,00

4 960 381,00

90002

Gospodarka odpadami

75 000,00

- 35 308,00

39 692,00

4300

Zakup usług pozostałych

75 000,00

- 35 308,00

39 692,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

204 490,00

5 700,00

210 190,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

5 700,00

5 700,00

90095

Pozostała działalność

4 623 399,00

0,00

4 623 399,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

372 155,00

2 436,00

374 591,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

893 376,00

- 2 436,00

890 940,00

Razem:

17 045 698,00

- 33 808,00

17 011 890,00

Rodzaj:zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

499 246,54

- 500,00

498 746,54

01095

Pozostała działalność

499 246,54

- 500,00

498 746,54

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 376,00

- 500,00

6 876,00

852

Pomoc społeczna

1 824 000,00

17 304,00

1 841 304,00

85295

Pozostała działalność

0,00

17 304,00

17 304,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

17 304,00

17 304,00

Razem:

2 400 938,54

16 804,00

2 417 742,54

Wydatki majątkowe w kwocie 6.509.479 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 5.766.925 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.920.153,54 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 120.356 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.372.820 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.531.093 zł,

- obsługa długu - 506.518 zł,

- dotacje - 558.872 zł

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/230/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013

Rozdział

Paragraf

1

2

3

4

5

6

11

1

Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik

980 923

01010

6050

158 955

Urząd Gminy Radziłów

6057

579 793

Urząd Gminy Radziłów

6059

193 246

Urząd Gminy Radziłów

Razem

931 994

2

Zakup pomp na hydrofornię

12 300

40002

6060

12 300

ZK Radziłów

Razem

12 300

3

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów

2 800 000

60016

6050

10 000

Urząd Gminy Radziłów

Razem

10 000

4

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica

627 556

70005

6050

116 180

Urząd Gminy Radziłów

6057

336 672

Urząd Gminy Radziłów

6059

174 704

Urząd Gminy Radziłów

Razem

627 556

5

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego , część II- administracja samorządowa

32 595

75023

6067

27 706

Urząd Gminy Radziłów

6069

4 889

Urząd Gminy Radziłów

Razem

32 595

6

zakup kserokopiarki

5 500

80101

6060

5 500

SP Mścichy

Razem

5 500

7

Zakup zmywarki

5 000

85295

6060

5 000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Razem

5 000

8

Zakup urządzenia z drukarką

5 700

90003

6060

5 700

ZK Radziłów

Razem

5 700

9

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne zródła energii

652 000

90095

6050

371 650

Urząd Gminy Radziłów

Razem

371 650

10

6050

2 941

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów

4 284 447

90095

6057

3 341 868

Urząd Gminy Radziłów

6059

890 940

Urząd Gminy Radziłów

Razem

4 235 749

11

Kompleks turystyczno- rekreacyjny w Radziłowie

226 435

92605

6050

49 328

Urząd Gminy Radziłów

6057

123 637

Urząd Gminy Radziłów

6059

93 470

Urząd Gminy Radziłów

Razem

266 435

Ogółem

9 632 456

6 504 479

x

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/230/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2013r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 900 na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z dofinansowaniem zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów.

Dokonuje się przesunięć w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, 600- Transport i łączność, 750 - Administracja Publiczna, 801 - Oświata i Wychowanie , 852 - Pomoc Społeczna, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w wyniku weryfikacji potrzeb na podstawie złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe