Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 138/13 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 11.179.475 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 478.858 zł.

- dochody bieżące - 10.700.617 zł.

b) plan wydatków budżetowych 12.307.987 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2.315.196 zł.

- wydatki bieżące - 9.992.791 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica


inż. Jan Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 31 maja 2013 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

przed zmianą

1 245 939,00

1 245 939,00

1 135 939,00

916 537,00

219 402,00

0

110 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 247 939,00

1 247 939,00

1 137 939,00

916 537,00

221 402,00

0

110 000,00

0

0

0

0

0

0

0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

1 097 139,00

1 097 139,00

1 097 139,00

889 537,00

207 602,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 099 139,00

1 099 139,00

1 099 139,00

889 537,00

209 602,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0

7 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0

9 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

138 300,00

138 300,00

138 300,00

0

138 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0

-4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

134 300,00

134 300,00

134 300,00

0

134 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

138 300,00

138 300,00

138 300,00

0

138 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0

-4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

134 300,00

134 300,00

134 300,00

0

134 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

138 300,00

138 300,00

138 300,00

0

138 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0

-4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

134 300,00

134 300,00

134 300,00

0

134 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą

102 000,00

102 000,00

82 000,00

18 000,00

64 000,00

20 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

104 000,00

104 000,00

84 000,00

18 000,00

66 000,00

20 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przed zmianą

98 000,00

98 000,00

78 000,00

18 000,00

60 000,00

20 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

100 000,00

100 000,00

80 000,00

18 000,00

62 000,00

20 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0

32 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0

34 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 159 599,00

8 844 403,00

7 329 273,00

4 835 236,00

2 494 037,00

640 090,00

709 898,00

15 142,00

0

150 000,00

2 315 196,00

2 315 196,00

550 543,00

0

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0

-4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0

4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

11 159 599,00

8 844 403,00

7 329 273,00

4 835 236,00

2 494 037,00

640 090,00

709 898,00

15 142,00

0

150 000,00

2 315 196,00

2 315 196,00

550 543,00

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 141 812,00

1 141 812,00

167 999,00

113 665,00

54 334,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 141 812,00

1 141 812,00

167 999,00

113 665,00

54 334,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0


Uzasadnienie

- Zmniejszono rezerwę ogólną w związku z bieżącymi brakami w planie wydatków - 4.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe