Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 168/2013 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 22.862zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 22.862zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 25.907.238zł, w tym : dochody bieżące -20.930.164zł, dochody majątkowe- 4.977.074zł

2) Wydatki ogółem - 26.149.238zł, w tym : wydatki bieżące -19.994.129zł, wydatki majątkowe- 6.155.109zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokosci 242.000zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 maja 2013 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

010

01095

4010

152

152

010

01095

4110

26

26

010

01095

4120

3

3

010

01095

4300

181

181

750

75023

4370

1.200

750

75023

4350

1.200

750

75075

4307

6.642

750

75075

4309

738

750

75075

4177

6.642

750

75075

4179

738

801

80101

4210

3.000

801

80101

4430

3.000

801

80101

4280

500

801

80101

4370

1.000

801

80101

4410

400

801

80101

4260

2.500

801

80101

4210

1.900

801

80101

4300

2.500

852

85202

4330

3.016

852

85219

4210

3.000

852

85219

4580

16

758

75818

4810

3.685

710

71004

3030

1.500

801

80195

4170

2.105

900

90001

6660

74

900

90001

4560

6

-

Razem:

-

22.862

181

-

-

22.862

181

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 maja 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

do § 1

1. W rozdziale 01095 ( zwrot podatku akcyzowego rolnikom i jego obsługa) zmniejszono wydatki na dodatki specjalne i pochodne od nich a zwiększono wydatki na usługi pocztowe ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone).

2. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej a zwiększono na usługi internetowe ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

3. W rozdziale 75075 w ramach realizacji projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja gmin" zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na umowy zlecenia ( środki z unii i z budżetu państwa).

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 20.05.2013r. zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na różne opłaty i składki.

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 28.05.2013r. zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i zakup energii a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe.

6. W rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na odsetki ( MGOPS w Drohiczynie- środki własne).

7. Zmniejszono rezerwę budżetowa i przeznaczonio na :

a) w rozdziale 71004 na diety dla komisji w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

b) w rozdziale 80195 na umowę zlecenia w zakresie doradztwa w sprawie przekazania gminnych szkół wiejskich,

c) w rozdziale 90001 na zwrot dotacji ( korekta finanasowa) i odsetki od niej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe