Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/207/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 czerwca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. , poz. 391, poz.951, z 2013r. poz.21, poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/187/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r, poz. 1379) wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik do uchwały - wzór deklaracji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: " 2. określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

1) Właściciel nieruchomości może złożyć Burmistrzowi Miasta Augustowa deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,

2) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r, poz. 235),

3) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

4) Format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML,

5) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik Nr 2 do uchwały,

6) Dokument XML, o którym mowa w pkt. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 czerwca 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Elektroniczny wzór deklaracji w formacie XML

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe