Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/235/13 Rady Gminy Gródek

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w następującej wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 46 zł (netto);

2) za pojemnik o pojemności 1100 l - 205 zł (netto);

3) za pojemnik KP-7 - 186 zł (netto) za 1m3.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat, o których mowa w ust. 1 obniża się o 50%.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 25 zł (netto) za 1 m3.

§ 3. Do podanych w § 1 i 2 stawek opłat dolicza się podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zatwierdzania wysokości opłaty za usługi wymienione w § 2 świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, a także do zatwierdzania cen wynajmu sprzętu przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku oraz stawek roboczogodzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/31/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych i wywozu stałych odpadów komunalnych do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnej oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 39, poz. 539).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe