Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/168/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391, z 2011r. Nr 152, poz. 897, z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się:

a) punkt 14 o treści: "popiół i żużel",

b) punkt 15 o treści: "odzież i tekstylia",

2) w § 2 dodaje się:

a) ust. 2 o treści: "Odpady komunalne wytworzone przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej ilości",

b) ust. 3 o treści: "Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę",

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z terminarzem ustalonym z przedsiębiorcą lub przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów oraz dowożone bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów",

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników znajdujących się na terenie Urzędu Gminy Mielnik",

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Przeterminowane leki, popiół i żużel, odzież i tekstylia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych",

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast odpady zielone będą przeznaczane do kompostowania lub dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych",

7) § 7 otrzymuje brzmienie: "Meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny lub elektroniczny będą odbierane od mieszkańców w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zbiórkę organizowaną raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów",

8) § 9 otrzymuje brzmienie: "Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów:

a) punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie;

b) mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów zostanie uruchomiony raz w roku do zorganizowania odbioru odpadów zapisanych w §1 pkt 6,8,9 zmienianej uchwały;

c) w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane będą nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienionych w § 1 pkt 2-15 zmienianej oraz niniejszej uchwały ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Władysław Stankiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe