Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/174/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Niemirowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "ulica Jana Mamerta Hancewicza" drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Brzeskiej w stronę rzeki Bug o numerze geodezyjnym 519 i 1460 położonej w Niemirowie, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe