Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/189/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 )Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.

§ 2. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio - kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

Dochód na osoby samotnie gospodarujące lub na osobę w rodzinie określony w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony

Wskaźniki odpłatności ustalone w % od ceny usługi za 1 godzinę

Dla osób samotnie gospodarujących

Dla osób pozostających w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 - 150 % %

10

20

151 - 200 %

30

40

201 - 250 %

50

60

251 - 300 %

70

80

Ponad 300 %

100

100

§ 4. 1. Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej wynosi 10 zł ( słownie: dziesięć złotych )

2. Cena za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 12 zł ( słownie: dwanaście złotych ).

§ 5. 1. Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiazanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze może zwolnić częściowo lub całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w związku z:

1) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety;

2) korzystaniem z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia wszelkiego rodzaju placówkach wpiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych;

4) koniecznością zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

5) zdarzeniem losowym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/49/07 Rady gminy Czeremcha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie szczegłówych warunków przyznawania i zasad zwrotu za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w zakresie zadań własnych gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe