Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/232/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2928 i z 2012 r. poz. 2652) załącznik Nr 2 określający wzór sprawozdania z wykonania zadania otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do uchwały Nr XX/232/13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE*
z realizacji projektu

..............................................................................................

(nazwa projektu)

realizowanego w okresie od .......................... do ..........................,

określonego w umowie nr ............................,

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

................................................................. a ...................................................................

(nazwa dotującego) (nazwa dotowanego)

Data złożenia sprawozdania: ....................................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania projektu.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)Lp.


Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych
dotowanego
i innych źródeł (w zł)*

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych dotowanego
i innych źródeł (w zł)*

1.

2.

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość projektu
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji projektu

%

%

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z finansowych środków własnych dotowanego, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu ................................ zł/

Ogółem:

100%

100%

Uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Data
wystawienia dokumentu księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego ze środków własnych dotowanego

1.

2.

Część III. Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................................

Załączniki:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny dotowanego,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć dotowanego)

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu dotowanego)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

______________

* Niepotrzebne skreślić.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe