Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/215/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy - od liczby pojemników na odpady.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują stale mieszkańcy stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty określonej w § 4.

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12 za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 5 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

§ 4. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 pojemnik 120 l wynosi 25 miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10 miesięcznie.

§ 5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują stale mieszkańcy za 1 pojemnik 1100 l wynosi 150 zł, a za pojemnik 7 m3 - 500

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Narewka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/164/12 Rady Gminy Narewka z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4281/.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe