Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 do porozumienia Nr 1.2013

z dnia 21 maja 2013 r.

Wójta Gminy Sokoły z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zawarty pomiędzy:

Tekst pierwotny

1) Gminą Sokoły z siedzibą: 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, reprezentowaną przez Wójta - Józefa Zajkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

2) Gminą Boćki z siedzibą: 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, reprezentowaną przez Wójta - Stanisława Derehajło, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

3) Gminą Filipów z siedzibą: 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, reprezentowaną przez Wójta - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

4) Gminą Krypno z siedzibą: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23 B, reprezentowaną przez Wójta - Marka Stankiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

5) Gminą Kulesze Kościelne z siedzibą: 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, reprezentowaną przez Wójta - Józefa Grochowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

6) Gminą Nowogród z siedzibą: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41, reprezentowaną przez Burmistrza - Józefa Piątka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

7) Gminą Radziłów z siedzibą: 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, reprezentowaną przez Wójta - Roberta Ziemkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

8) Gminą Rajgród z siedzibą: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, reprezentowaną przez Burmistrza - Czesława Karpińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

9) Gminą Zbójna z siedzibą: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowaną przez Wójta - Zenona Białobrzeskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

§ 1. Strony porozumienia ustalają, że odstępują od realizacji porozumienia Nr 1.2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Aneks sporządzono w 18 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Sokoły


Józef Zajkowski


Wójt Gminy Boćki


Stanisław Derehajło


Wójt Gminy Filipów


Sylwester Koncewicz


Wójt Gminy Krypno


Marek Stankiewicz


Wójt Gminy Kulesze Kościelne


Józef Grochowski


Burmistrz Nowogrodu


Józef Piątek


Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz


Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Skarbnik Gminy Sokoły


Irena Bruszewska


Skarbnik Gminy Boćki


Mirosława Andrzejuk


Skarbnik Gminy Filipów


Katarzyna Rusanowska


Skarbnik Gminy Krypno


Ewa Kupiec


Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne


Ewa Janina Klewinowska


Skarbnik Gminy Nowogród


Ewa Alicja Sudół


Skarbnik Gminy Radziłów


Anna Jakubczyk


Skarbnik Gminy Rajgród


Jadwiga Stryjecka


Skarbnik Gminy Zbójna


Elżbieta Parzych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe