Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 j.t.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi:

1) w części - jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ale nie przekracza 200 % tego kryterium,

2) w całości - jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Obowiązek zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, kwot zasiłków celowych i zasiłków okresowych, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin zwrotu i sposób dokonania wpłaty ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinną, życiową i materialną, ustalonych w drodze wywiadu środowiskowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie, nie dłużej niż do końca danego roku budżetowego.

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe