Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/143/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 47, poz. 452, z 2011 r. Nr 32, poz. 440, z 2012 r. poz. 3988) dokonuje się następującej zmiany:

1)

Skreśla się w § 9 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe