Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/144/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe § 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego może odstąpić od żądania takiego zwrotu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe