Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/330/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę "Aleja ks. dr Dariusza Sańko" nowej ulicy, położonej w obrębie miasta Sokółka, stanowiącej drogę gminną.

2. Szczegółowe położenie ulicy określa załącznik Nr 1, stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/330/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe