Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/331/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych bedących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 228 poz. 1368) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/244/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych bedących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 9 listopada 2012 r poz.3248), wprowadza sie następujące zmiany:

- załącznik nr 1 do uchwały "Wykaz przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/331/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka

Lp

Miejscowość

Ulica

Numer drogi

Strona

Lokalizacja

Uwagi

1

Sokółka

1 Maja

103779B

lewa

Przy bloku ul. 1 Maja nr 11

2

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

prawa

Przy budynku muzeum ul. Piłsudskiego 2

3

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

prawa

Przy skwerze z pomnikiem J. Piłsudskiego

4

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

lewa

Przy budynku Sadu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 7

5

Sokółka

Mickiewicza

103783B

prawa

W zatoce przy Zajeździe "Bakunówka" ul. Mickiewicza 2

6

Sokółka

Mickiewicza

103783B

lewa

Przy posesji ul. Mickiewicz nr 5

7

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy bloku ul Sikorskiego 25

8

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego

9

Sokółka

Sikorskiego

103812B

prawa

Przy skrzyżowaniu z ul. Malmeda

10

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy posesji ul. Sikorskiego nr 69

11

Sokółka

Sikorskiego

103812B

prawa

Przy skarpie od strony SP ZOZ

12

Sokółka

S. Wyszyńskiego

10841B

lewa

W zatoce przy bloku ul. S. Wyszyńskiego 4

13

Sokółka

Kolejowa

103770B

lewa

Przy dworcu PKS Białystok S.A.

Przystanek z czterema stanowiskami

14

Sokółka

Kolejowa

103770B

prawa

W zatoce przy bloku ul. Kolejowa nr 67

15

Sokółka

Kolejowa

103770B

lewa

W zatoce przy rondzie od strony dworca PKP

16

Sokółka

Osiedle Zielone

103793B

lewa

W zatoce przy sklepie ul. Osiedle Zielone 3

17

Sokółka

Osiedle Zielone

103793B

prawa

Przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Osiedle Zielone 1A

18

Sokółka

Broniewskiego

103741B

prawa

Przy skwerze od strony bloku ul. Broniewskiego 12

Dla wysiadających

19

Sokółka

Broniewskiego

103741B

lewa

Na pętli nawrotowej przy sklepie "Biedronka"

Dla wsiadających

20

Sokółka

Lot. Lewoniewskich

103775B

lewa

W zatoce od strony Tesco

21

Sokółka

Lot. Lewoniewskich

103775B

prawa

W zatoce przy posesji ul. L. Lewoniewskich 12

22

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Górną

23

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy poseji ul Dolna nr 2

24

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Bony, od strony posesji ul. Dolna nr 32

25

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Bony, od strony posesji ul. Dolna nr 37

26

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy posesji ul. Dolna 64

Dla wysiadających

27

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy posesji ul. Dolna 67

Dla wsiadających

28

Bogusze

-

103726

lewa

Przy posesji nr 35

Przystanki nie leżace przy drogach gminnych publicznych

Lp

Miejscowość

Miejsce usytuowania przystanku

Lokalizacja

Uwagi

29

Sokółka

Działka gminna przy ul. Białostockiej

Pętla nawrotowa przy Zakładzie "GENES" ul. Białostocka 198

Dla wsiadających

30

Sokółka

Teren SPZOZ przy ul. Sikorskiego 40

Parking SPZOZ przy wejściu do budynku

Dla wysiadających

31

Sokółka

Teren SPZOZ przy ul. Sikorskiego 40

Parking SPZOZ przy skarpie

Dla wsiadających

32

Sokółka

Teren AGRINO Sp. z o.o. ul. Białostocka 133

W zatoce na terenie targowiska przy ul.Białostockiej 133, po stronie lewej drogi krajowej nr 19

Przystanek obustronny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe