Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/332/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie cen urzędowych za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz 594) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 385) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Ustala się ceny urzędowe za jednorazowe przewozy osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w następującej wysokości:

1) na liniach normalnych w granicach administracyjnych miasta:

a) za przewóz jednej osoby -2,20 zł

b) za przewóz jednej osoby uprawnionej do korzystania z ulgowej opłaty -1,10 zł

2) za przewóz bagażu, wózka dziecięcego, psa -2,20 zł

§ 2. Wprowadza się cennik biletów miesięcznych o niekontrolowanej ilości przejazdów, ważny we wszystkich dniach miesiąca na terenie miasta Sokółka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/358/2010 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie cen urzędowych za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Sokółce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem1 września 2013 r.i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/332/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 czerwca 2013 r.

1. Bilet miesięczny na jedną linię

- normalny - 68,00 zł

- ulgowy - 34,00 zł

2. Bilet miesięczny na wszystkie linie

- normalny - 80,00 zł

- ulgowy - 40,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe