Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) uchwala się, co następuje:

§ 1. W stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/93/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Krynkach statucie w § 12 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

dział farmacji szpitalnej.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe