Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368), oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz udostępnia się je operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, którego właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 2 listopada 2012 r. poz.3138)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz ŁabieniecZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe