Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 98a ust.1 i art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, zm.: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1034, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429, 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Bielsk Podlaski wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu:

1) wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego - 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału;

2) wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - 40% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe