Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów powołuje się sołtysów sołectw Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanych należności.

§ 4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów do trzeciego dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe