Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.4 ust.7 pkt.2 i ust. 11a - ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 roku poz.83) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka:

1) gdy nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę - bonifikata dla użytkownika będącego osobą fizyczną lub jego następcy prawnemu wynosi 30%

2) gdy nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym jest zabudowana garażami lub przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę albo przeznaczona na cele usługowe, rzemieślnicze, przemysłowe, handlowe - bonifikata dla użytkownika wieczystego będącego osobą prawną lub osobą fizyczną oraz ich następcom prawnym wynosi 15%.

§ 2. Bonifikata o której mowa w § 1 stosowana jest przy płatności jednorazowej w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada;

1) zaległości w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

2) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe