Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/177/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.), oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania kwartalnie w następujących terminach:

1) za I kwartał - do 15 marca

2) za II kwartał - do 15 czerwca

3) za III kwartał - do 15 września

4) za IV kwartał - do 15 grudnia

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 września 2013 r.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

§ 2. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe