Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/156/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasionówka, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.

3. Deklarację można składać:

1) w formie papierowej:

a) osobiście,

b) za pośrednictwem poczty;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie: .pdf, .jpg, .odt lub .doc/docx:

a) na adres e-mail: gmina@jasionowka.pl,

b) poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl.

4. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub profilem zaufanym ePUAP.

5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć łącznie 3 MB.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (składane w przypadku zaistnienia takiej konieczności):

1) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie innej gminy lub w innym lokalu na terenie gminy Jasionówka niż miejsce zameldowania (w tym np. potwierdzenie zameldowania, umowa wynajmu mieszkania);

2) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (w tym np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa wynajmu mieszkania);

3) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zamieszkania, potwierdzony przez podmiot publiczny, szkołę lub oświadczenie osoby fizycznej wynajmującej lokal uczniowi wraz z potwierdzeniem tymczasowego meldunku;

4) akty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/121/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik do Uchwały Nr XX/156/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe